Publikasjon

Tittel Overvåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008
Undertittel
Forfattere Systad, G.H. & Strann, K.B.
År 2009
Kilde NINA Rapport 444: 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2010-1
Referat

Denne rapporten omfatter en gjennomgang og oppdatering av eksisterende prioriterte områder i forhold til oljevernberedskapen (MOB-områder) ved Nordenden av Sørøya, samt rapport fra overvåkningen av særlig viktige sjøfuglforekomster tilknyttet influensområdet for Snøhvitledningen. Prosjektet er finansiert av Statoil ASA. Ni lokaliteter er under hekkesesongen vurdert til være i kategori MOB-A (Gamvikskjæran, Store og Lille Kamøya, grunntområdene ved Lille Kamøya, Bondøya, grunntområdene ved Bondøya, Store Sandøya, Revsholmen og Skipsholmen). Seks lokaliteter vurderes som MOB-B (Tarhalsen, Finnfjorden, Gamvikfjorden utenfor Gamvikskjæran, grunntområdene ved Revsholmen, Molvika og Håja). To lokaliteter vurderes som MOB-C (Gamvikfjorden utenfor Gamvikskjæran, Gamberget-Stålet) og tre som MOB-D (Stauren, Kjøtvika, utløpet av Saksfjorden). Tre lokaliteter fjernes (Russevika, Ytre Reppa og Melkøya). I vinterhalvåret klassifiseres fire områder som MOB-A (Lille Kamøya, grunntområdene ved Lille Kamøya, Bondøya, Store Sandøya). Tre lokaliteter er vurdert som MOB-B (grunntområdene ved Bondøya, Revsholmen, Skipsholmen) og fem som MOB-C (Tarhalsen, Finnfjorden, Gamvikskjæran, Gamvikfjorden innenfor og utenfor Gamvikskjæran). Prioriteringen gjenspeiler områdets viktighet i hekketiden for en rekke sjøfuglarter. Arter som prioriteres i overvåkningen er gulnebblom (overvintrende og trekkende), ærfugl og praktærfugl (primært overvintrende og mytende), toppskarv og teist (overvintrende og hekkende, med fokus på sitteplasser og beiteområder). Det gjennomføres tellinger under hekketiden i juni og juli, samt en vintertelling i november og en vinter/vår-telling i mars. I tillegg foregår det årlig overvåkning av toppskarv og krykkje i regi av det nasjonale overvåkningsprogrammet og SEAPOP i området. Lille Kamøya og Bondøya peker seg ut som de største sjøfuglkoloniene, med det største utvalget av arter. På begge øyene hekker krykkje, lunde, alke, teist, toppskarv og storskarv. Toppskarvkolonien på Lille Kamøya er en av de største i Norge (1500-2000 par), og det hekker i tillegg lomvi på øya. Bondøya har en av de største måkekoloniene i området, det hekker 500-1000 par toppskarv og øya huser en liten havhestkoloni. Havhesten er fåtallig som hekkefugl i Nord-Norge. Gamvikskjæran peker seg ut som den viktigste sitteplassen i området og grunntvannsområdene rundt er spesielt viktige som beiteområde for toppskarv og storskarv. Gamvikskjæran er også en viktig mytelokalitet for ærfugl. Forekomstene av teist i området er store. Denne arten hekker mer spredt enn de fleste andre sjøfuglene, men konsentrasjonen er høyest på øyene og i Gamvikfjorden. Det er for tidlig å si noe om bestandssituasjonen til de artene som overvåkes ut fra overvåkningsdataene for 2007 og 2008. Imidlertid viser andre overvåkningsdata at toppskarvbestanden har variert kraftig de siste 25 årene, krykkjebestanden er redusert kraftig og storskarvbestanden er nokså stabil. Vinterdataene viser stor variasjon i antallet ærfugl og praktærfugl. Bestandsutviklingen for arter som lunde, alke og lomvi er usikker i området. Bestanden av teist virker å være nedadgående, men det kan ikke utelukkes at dette skyldes metodiske forskjeller og tilfeldige forhold mellom tellinger på 80-tallet og nå.
Oppdragsgiver Statoil ASA.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no