Publikasjon

Tittel 420 kV Kraftledning Ofoten – Balsfjord. Konsekvensutredning er for turisme og reiseliv
Undertittel
Forfattere Tangeland, T.
År 2009
Kilde NINA Rapport 517: 72 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2089-7
Referat

Denne rapporten redegjør for reiselivsinteresser i områdene mellom Ofoten transformatorsta-sjon i Narvik kommune i Nordland og Balsfjord transformatorstasjon i Balsfjord kommune i Troms og vurderer konsekvensene for disse interessene av en planlagt 420 kV kraftlinje gjen-nom dette området, samt riving av to 132 kV kraftledinger. I utredningen er utredningsområdet delt i tre; Ofoten transformatorstasjon til Kvandal transformatorstasjon, Kvandal transformator-stasjon til Bardufoss transformatorstasjon, og Bardufoss transformatorstasjon til Balsfjord transformatorstasjon. Tiltaket kan deles inn i to deler; bygging av ny 420 kV-ledning og riving av to 132 kV-ledninger. Det er hovedsklig et traséalternativ for den nye 420 kV-ledningen gjennom utredingsområdet, alternativ 1.0. Dette alternativet følger parallelt med dagens 420 kV-ledning på hele strekingen mellom Ofoten transformatorstasjon og Balsfjord transformatorstasjon. Ved både Kvernmo og Nedre Bardu er det to underalternativer henholdsvis 1.1 og 1.2 og 1.3 og 1.4 som fraviker pa-rallellføringen med dagens 420 kV-ledning på strekingen. Konsekvensene av å flytte dagens 420 kV-ledning til ny trasé (1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) blir også vurdert. Byggingen av ny 420 kV-ledingen muliggjør å rive de to 132 kV-ledningene mellom Kvandal transformatorstasjon og Straumsmo transformatorstasjon. Rapporten er basert på innsamlede data, rapporter og reiselivsstatistikk, intervjuer med repre-sentanter for bedrifter, organisasjoner og regionale og kommunale myndigheter, og faglittera-tur. Datagrunnlaget for verdivurderingene av reiselivsnæringen i området vurderes som meget godt. Grunnlaget for å vurdere virkninger og konsekvens av kraftlinjen vurderes som svakt og det er betydelig usikkerhet knyttet til disse vurderingene for reiselivsnæringen. Metodikken er basert på en ”standardisert” og systematisk prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og etterprøve. Vi benytter en meto-dikk beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 (2006) og DN håndbok nr 18-2001 (om fri-luftsliv), tilpasset bruk på reiselivsinteressene. I utredningen søker vi å avdekke konsekvensene av å etablere en ny 420 kV-kraftledning pa-rallelt med en allerede eksisterende 420 kV-kraftledning. Vi tar ikke sikte på å vurdere den samlede effekten av de to 420 kV-ledningene opp i mot en situasjon der ingen av dem var der. I 0-alternativet går det en 420 kV-kraftledning langs hele den planlagte traséen. Dette medfører at konsekvensgraden blir lav på svært mange steder i utredingsområdet. Rivingen av de 132 kV-ledningene mellom Kvandal transformatorstasjon og Straumsmo transformatorstasjon vil kunne ha en positiv effekt på utredingstemaet. Tiltaket vil i særlig grad påvirke området mellom Narvik kommune og Balsfjord kommune. Det kan ikke utelukkes at tiltaket kan ha indirekte påvirkning på annen reiselivsvirksomhet i de nær-liggende områdene. To av Norges viktigste internasjonale merkevarer i en reiselivssammen-heng ligger i nærheten; Lofoten og Nordkapp. E6 fra Narvik er i et viktig bindeledd mellom dis-se to attraktive destinasjonene. Eventuelle effekter tiltaket vil kunne ha på disse destinasjonen vil imidlertid ikke bli belyst i denne rapporten. Målsettingen med rapporten har vært å vurdere konsekvensene for reiselivsinteressene av tiltaket på et makronivå. Reiselivsnæringen i utredningsområdet er relativt liten sammenlignet med andre deler av Nor-ge. Den største kundegruppen er nordmenn som konsumer 2/3 av de 206 293 registrerte overnattinger. Flertallet av overnattingene blir solgt på hotellene i Narvik (83 342) og Målselv (24 819). Området har vært inne i en liten nedgangsperiode på begynnelsen av 2000-talet. Denne utviklingen ser ut til å ha snudd og de siste årene har det vært en øking i antallet gjes-tedøgn. På strekingen Ofoten transformatorstasjon til Kvandal transformatorstasjon, seksjon 1, er det et lavt konfliktnivå mellom tiltaket og reiselivsinteressene. De viktigste reiselivsinteressene er knyttet til Narvik by som ikke blir direkte påvirket av tiltaket. Området som blir direkte berørt blir vurdert til å være av middels verdi. Vikingen av tiltaket i seksjon 1 blir vurdert til å være liten negativ. Konsekvensgarden blir vurdert til ingen, tabell i. Tabell i. Oppsummering av konsekvensene av bygging av ny 420 kV-ledning mellom Ofoten transformatorstasjon og Balsfjord transformatorstasjon og riving av de to 132 kV-ledningene mellom Kvandal transformatorstasjon og Straumsmo transformatorstasjon. Konsekvensvurde-ring er gitt for de ulike seksjonene På sterkingen Kvandal transformatorstasjon til Bardufoss transformatorstasjon, seksjon 2, er reiselivsinteressene sterk knyttet til E6. Det er flere små og mellomstore reiselivsbedrifter loka-lisert langs E6. Området i seksjon 2 som blir berørt av byggingen av ny 420 kV-ledning parallelt med dagens 420 kV-ledning blir vurdert til å være av middels verdi for reiselivsnæringen. Vir-kingen blir vurdert til å være liten negativ. Konsekvensgraden av bygging av ny 420 kV-ledning blir vurdert til liten negativ. Området som blir berørt av rivingen av de to 132 kV-ledningene blir vurdert til å være av middels verdi for reiselivsnæringen. Virkingen blir vurdert til stor positiv. Konsekvensgraden av rivingen av de to 132 kV-ledningen blir satt til middels positiv. En stor del av den negative virkingen av byggingen av den nye 420 kV-ledningen blir opphevet av ri-vingen av de to 132 kV-ledningene. Virkingen av det totale tiltaket blir vurdert til middels posi-tiv. Konsekvensgraden blir satt til liten positiv. De alternative løsningene Kvernmo vil påvirker reiselivsinteressen i området noe ulikt og alter-nativene lar seg rangerer. Nedre Bardu er et uviktig område for reiselivsnæringen og alternati-vene blir rangert på samme nivå, tabell ii. Trasealternativ 1.0 blir anbefalt valgt både ved Kvernmo og Nedre Bardu. På strekingen mellom Bardufoss transformatorstasjon og Balsfjord transformatorstasjon, sek-sjon 3, er konfliktnivået mellom tiltaket og reiselivsnæringen noe høyere enn i de andre delene av utredingsområdet. Tiltaket vil ha en direkte påvirking på flere reiselivsinteresser; Målselv-fossen turistsenter, Målselv fjellandsby og Heia turistsenter. Området blir vurdert til å ha svært stor verdi. Virkingen av byggingen av ny 420 kV-ledning parallelt dagens 420 kV-ledning blir vurdert til å være stor negativ. Konsekvensgraden blir vurdert til å være middels negativ for seksjon 3, tabell i. Det er små forskjeller mellom det vestre og østre alternativet for reiselivsnæringen. I seksjon én blir de to rangert på samme nivå, tabell iv. På kortsikt vil det være å foretrekke at det vestre alternativet på strekingen Kvandal og Salangsdalen blir valgt slik at hogstgaten til de to 132 kV-ledningene kan bli benyttet. På lang sikt er det er små forskjeller mellom det vestre og østreal-ternativet for reiselivsinteressen gjennom seksjon 2. I seksjon 3 vil det vestre alternativet ha de laveste negative konsekvensene for de tre reiselivsvirksomhetene; Målselvfossen turistsenter, Målselv fjellandsby og Heia turistsenter. Det er flere avbøtende tiltak som bør vurderes gjennomført dersom det skal bygges en ny 420 kV-ledning på strekningen mellom Ofoten og Balsfjord. Det sentrale målet med de avbøtende tiltakene er å redusere synligheten av linjen og transformatorstasjonene. Generelle tiltak: • Sandblåsing av kablene for å gjøre dem ”usynlige”. • Male mastene slik at de i mindre grad skiller seg ut fra omgivelsene. • Radar merker luftspennene der hvor det er behov for markering. • La det stå igjen noe vegetasjon i hogstgatene slik at hogstgatene blir mindre tydelig. • Beplanting og andre forskjønningstiltak rundt nye transformatorstasjoner. Spesifikke avbøtende tiltak: • Legge den nye 420 kV-ledningen på vestsiden av den allerede eksisterende 420 kV-ledningen på strekingen Bardufoss transformatorstasjon til Balsfjord transformatorsta-sjon for å redusere konfliktnivået ved Målselvfossen turistsenter, Målselv fjellandsby og Heia.
Oppdragsgiver Statnett SF.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no