Publikasjon

Tittel Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2009
Undertittel
Forfattere Brøseth, H., Tovmo , M. & Andersen, R.
År 2009
Kilde NINA Rapport 508: 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2080-4
Referat

I år ble det påvist 53 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en økning på to ynglinger i forhold til i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger i de tre siste år så er det en liten nedgang fra 339 voksendyr i 2008 til 330 i 2009. Alle rovviltregionene med fastsatt nasjonalt bestandsmål for regionen ligger over bestandsmå-let i forhold til antall ynglinger av jerv, med unntak av region 7 (Nordland) som ligger under bestandsmålet for regionen på 10 årlige ynglinger Utviklingen av antall ynglinger i de ulike rovviltregionene viser at det er i region 5 og 7 vi ser de største endringene. I region 7 er det en økning på fire ynglinger, mens det i region 5 er tre fær-re enn i fjor. De andre regionene er endret med en eller to ynglinger i forhold til fjoråret. Det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger de tre siste årene viser en liten nedgang på 9 individer; fra 339 dyr i fjor til 330 i år. I region 7 har man i år en økning til 11 ynglinger etter to år med kun sju årlige ynglinger. Bestandsestimatet for region 7 synker likevel fra 60 individer i fjor til 53 i år.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no