Publikasjon

Tittel Bjørn i Nord-Trøndelag
Undertittel
Forfattere Nygård, T., Brainerd, S.M., Brøseth, H., Berntsen, F.E., Bjørnes , E., Kvam, T., Nilsen, E.B., Pedersen , P.H., Stokke, S., Sørensen , O.J. & Swenson, J.E.
År 2009
Kilde NINA Rapport 472: 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2042-2
Referat

Atten brunbjørner (åtte binner og ti hannbjørner) ble fanget i prosjektperioden 1993-2002. Alle binnene og åtte hanner ble radiomerket med VHF-halsbåndsendere For sju binner og fem hannbjørner ble det innsamlet peiledata over mer enn ett år, og disse ble brukt til å beregne størrelsen på leveområder. De ble peilet fra bakken og fly i grensetraktene mellom Snåsa og Lierne kommuner i Nord-Trøndelag fylke og Åre, Krokom og Strömsund kommuner i Jämtlands län. Mesteparten av området er halvåpent fjellterreng, med grandominert blandingsskog som har innslag av bjørk og furu i dalene. I motsetning til i Sverige, er utmarksbeite med sau om sommeren vanlig på norsk side. Basert på de radiomerka individene var forventa levealder for binner 7 år. Hvis en holder en over 25 år gammel hannbjørn utenfor, var forventa levealder til hannene 6 år. Det ble skutt ti bjørner i Nord-Trøndelag i prosjektperioden, hvorav tre binner. Radiopeilingene av bjørn ga fra ett til sju års data (N = 2064 posisjoner) for de enkelte bjørneindividene. Leveområdene til bjørnene ble beregnet ved å bruke 95% minimum konvekse polygoner (95% MCP) basert på en posisjon pr. 100 timer. Målt på årsbasis var den gjennomsnittlige størrelsen på hannbjørnenes leveområder 1017 km² (fra 518 km² til 1530 km²), mens binnenes var 336 km² (fra 119 km² til 582 km²). Unge hannbjørner hadde de største leveområdene. Det var ingen forskjell i størrelsen på leveområde mellom binner med og uten unger. Bjørnedrept sau ble påvist helt opptil 120 km fra området med ynglende binner. Dette antas å skyldes streifende hannbjørner. Vandringshastigheter på opptil 11 km i timen ble påvist, både for binner og hannbjørner. Binner uten unger forflyttet seg gjennomsnittlig raskere enn binner med unger. Hannbjørner forflyttet seg raskere enn binner, og unge hannbjørner hadde de aller raskeste forflyningshastighetene. Forflytningsavstander på opptil 9 mil i løpet av 100 timer ble påvist hos hanner. Forflytningshastighetene var høyest fra mai til juli. Dette faller sammen i tid med både bjørnens brunst og utvandring og saueslipp på norsk side. Unntaket var binner i følge med sine unger, som forflytta seg lite gjennom hele sesongen. Skremmingen av Arvasslibinna, en binne som oppholdt seg nært folk sommeren 2001, førte til økte forflytningshastigheter, men hun kom stadig tilbake etter skemming. Antall sau drept av bjørn i Lierne har ikke gått ned i takt med reduksjonen av antall sau på beite i perioden, og det prosentvise tapet av det totale slippet har derfor gått opp.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no