Publikasjon

Tittel Utvidelse av Skyggestein grustak på Geiteryggen, Skien kommune
Undertittel Konsekvensutredning for kvartærgeologiske naturverdier
Forfattere Erikstad, L.
År 2009
Kilde NINA Rapport 515: 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2087-3
Referat

Skyggestein er et grustak som ligger på Geiteryggen i Skien kommune, Telemark. Geiteryggen er en stor israndavsetning som tilhører Ås-Skitrinnet, avsatt for ca 11 400 år siden. Ved Skyg-gestein grustak er avsetningen bygget opp til marin grense og det finnes fremdeles en liten del-taflate igjen som dokumenterer dette. På utsiden av avsetningen finnes flere strandlinjer. Ravi-ner i finkornet materiale finnes både på utsiden og innsiden. Geiteryggen inngår i oversikter over verneverdige kvartærgeologiske områder for Telemark. Fem definerte områder er prioritert for vern på Geiteryggen, og utvidelsen av grustaket berører ett av dem. De kvartærgeologiske naturverdiene på Geiteryggen er av regional karakter til na-sjonal karakter, og verdiene som blir berørt av grustaket betegnes som middels til store. Den planlagte utvidelsen vil la en del av de viktigste elementene bli stående igjen slik at konse-kvensene ved utvidelsen betegnes som middels til liten negativ konsekvens. Avbøtende tiltak som vil redusere konsekvensen, er knyttet til detaljer i grustakets avgrensing og sikring av den gjenværende deltaflaten i området.
Oppdragsgiver Norstone as.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no