Publikasjon

Tittel Oppfølging av handlingsplan for sinoberbille 2009
Undertittel Kartlegging i Froland og Drangedal kommuner
Forfattere Sverdrup-Thygeson, A., Laugsand , A. & Olberg , S.
År 2009
Kilde NINA Rapport 529: 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2102-3
Referat

NINA og BioFokus har gjennomført en oppfølging av tiltakene i handlingsplanen for sinoberbille Cucujus cinnaberinus Scopoli, 1763 (Cucujidae), på oppdrag for Fylkesmannen i Telemark. Oppfølgingen har bestått i kartlegging av kjente og mulige nye lokaliteter i to kommuner, Drangedal (Telemark) og Froland (Aust-Agder). Informasjonsarbeid har også vært i fokus, i form av kontakt med skogbruksrepresentanter, lokalmedia der kartleggingen har foregått, utar-beiding av en populærvitenskapelig artikkel og en folder med informasjon om sinoberbillen og forvekslingsarter. Innledningsvis gjennomførte vi et pilotstudium der vi undersøkte grundig forskjellige treslag i ulike nedbrytningsstadier og med ulike diametre. Gjennom dette arbeidet fikk vi etablert en målrettet metodikk for videre søk, med minst mulig påvirkning av substratet. I årets kartleg-gingskommuner identifiserte vi områder med mye osp ved hjelp av MiS- og Naturtypedata. Deretter oppsøkte vi et utvalg av disse, og lette etter stokker av samme slag som pilotstudiet hadde vist at ga funn av sinoberbille. I slike stokker ble en liten andel bark løftet på for å se et-ter larver, pupper eller imagines av sinoberbille. I alt undersøkte vi 24 potensielle lokaliteter i Drangedal og 25 i Froland. Vi fant sinoberbillen i henholdsvis 14 og 21 av disse områdene. Tre av lokalitetene i Drangedal og to i Froland var kjent fra før. Totalt undersøkte vi 270 stokker (240 osp og 20 eik, de øvrige andre treslag) som var antatt å være egnet for sinoberbillen, og påviste tilstedeværelse av larver i 83 av disse. Kun fire voksne individer ble funnet. Resultatene indikerer at sinoberbillen i stor grad er i stand til å finne fram til og utnytte egnede stokker av nylig død osp i disse kommunene, som ligger i det som er antatt å være artens kjer-neområde. Det er likevel ikke mulig å si noe om artens populasjonsutvikling - om populasjone-ne er i nedgang, stabile eller økende - ut fra disse dataene.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Telemark.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no