Publikasjon

Tittel Utfordringer, suksessfaktorer og lønnsomhet for innlandsfiske innen verdikjedene yrkesfiske og fisketurisme
Undertittel
Forfattere Vorkinn, M., Krokann , K., Hagen , S.E., Museth, J., Dervo, B.K. & Aas, Ø.
År 2010
Kilde NINA Rapport 553: 62 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2129-0
Referat

Denne rapporten har som mål å summere opp eksisterende kunnskap og erfaringer om næ-ringutvikling knyttet til innlandsfiske. Rapporten baserer seg i all hovedsak på en litteraturgjen-nomgang, der det særlig er lagt vekt på å studere ulike planer og satsningsprosjekter, og det som foreligger av evalueringer av dette. I tillegg presenterer rapporten to nye foretaksøkono-miske analyser av hhv turistfiske og yrkesfiske. Gjennomgangen viser at verdikjedene knyttet til såvel yrkesfiske som turistfiske etter innlands-fisk har utfordringer knyttet til seg. Begge verdikjedene sliter med det vi kan kalle strukturelle og strategiske utfordringer. For yrkesfiske er det særlig disse utfordringene som må adresseres: - Yrkesfiske sliter med kostnader både til lønn og investeringer som gjør det vanskelig å oppnå lønnsomhet, uten løpende subsidiering - Store volum og effektiv produksjon kan avbøte noen av kostnadsutfordringene, men relativt små høstbare kvanta i den enkelte innsjø/region og fisk av suboptimal kvali-tet vanskeliggjør dette - For potensielle yrkesfiskeentreprenører vil en vurdering av annet lønnet arbeid eller innovasjon/entreprenørskap rettet mot andre verdikjeder ofte resultere i mer rasjo-nell og konkurransedyktig anvendelse av kapital og arbeidskraft - De ofte påståtte synergieffektene mellom yrkesfiske og turistfiske er sjelden å se i praksis - De mange prosjektene og satsningene rettet mot yrkesfiske burde vært bedre evalu-ert og oppsummert, ikke minst for å institusjonalisere og spre den erfaring og den kunnskap som er opparbeidet Også turistfiske etter innlandsfisk har, til tross for et betydelig bedre økonomisk potensial, ut-fordringer som må adresseres om en skal få til en ønsket veksttakt: - Det er betydelig fritidsfiske etter innlandsfisk i Norge, men dette er i liten grad kom-mersialisert - En kort sommersesong kan være for lite for å forrente betydelige investeringer i feks husvære alene - Turistfiske etter innlandsfisk i Norge ligger langt bak turistfiske etter marin fisk og laks i volum og profil, og hjemmemarkedet er lite vant til å kjøpe kommersielle produkter - Det mangler både dybde og bredde i norske turistfisketilbud basert på innlandsfisk, selv om det finnes eksempler på både nyere og eldre bedrifter og destinasjoner der innlandsfiske er en viktig basis for sommerturismen - De mange tiltaksprosjektene er preget av en økende erkjennelse av de sammensatte utfordringene, men allikevel opereres det med ambisiøse, dels urealistiske mål - Prosjektene er som regel for kortvarige til realistisk å kunne nå målene de setter seg For yrkesfiske bør det vurderes om videre satsning i utgangspunktet bør skje innenfor de ordi-nære tilskuddsordningene. En må også mer systematisk ta utgangspunkt i erfaringene som de siste 25 årene har skaffet til veie. Yrkesfiske vil i Norge, med dagens situasjon som høykost-land og med mange alternativer for både entreprenører og lønnstagere, uansett være en svært liten virksomhet. Det må satses på høykvalitetsprodukter som kan selges for en høy pris i nærmiljøet. Produkter basert på ørret og røye synes å oppnå høyere lønnsomhet og enklere avsetning enn sikbaserte produkt, selv om Norges største og mest levedyktige fiskeanlegg (Femund Fisk) er basert på sik. Til tross for nisje- og lokalmatpreget må yrkesfiskenæringen samtidig forsøke å samle seg og få økt volum på det fåtall foredlingsbedrifter som det vil være plass for. Turistfiskesatsningen bør videre baseres på en klarere todelt strategi: For det første der inn-landsfiske inngår som et aktivitetstilbud på linje med for eksempel turstier og skiløyper der verdiskapingen skjer gjennom feks økt belegg på overnattingsbedrifter og mer attraktive og høyere prisede hytter og tomter. Men det må også jobbes videre med innlandsfiske som et økonomisk bærekraftig temaprodukt rettet mot ulike markeder og segmenter. Turistfiske som fellesgode i en destinasjon reiser utfordringer knyttet til samarbeid mellom rettighetshavere og reiselivsnæringen, men disse bør kunne løses gjennom gode fiskekortordninger dersom det ikke er urealistiske forventninger om at fisket i seg selv skal gi lønnsomhet. Utholdende sats-ninger som sørger for tilbud som både har mer volum og mer mangfold er trolig nødvendig for å styrke turistfisket etter innlandsfisk. Skal dette lykkes må trolig markedssegmentene utvides fra snevre europeiske fiskespesialister som dagens satsninger ofte rettes mot. En må også lykkes i å nå de tallrike og varierte fiskerne, både spesialister og generalister, fra det norske og skandinaviske markedet, både privat- og bedriftsmarked.
Oppdragsgiver Landbruks- og matdepartementet.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no