Publikasjon

Tittel Bestandsstatus for laks og sjøaure i Åbjøravassdraget
Undertittel
Forfattere Ugedal, O., Forseth, T., Fiske, P., Jensås, J.G. & Mo , T.A.
År 2010
Kilde NINA Rapport 536: 74 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2111-5
Referat

Regulering av Åbjøravassdraget (Åelva og Åbjøra) i 1980 og 2002 har gitt redusert vannføring både vinter og sommer, og høyere vanntemperaturer om sommeren. Det er sannsynlig at de nye miljøforholdene i vassdraget har påvirket produksjonen av både laks og sjøaure negativt. I 2002, 2003 og 2004 ble det rapportert om store mengder død årsyngel av laks i nedre deler av Åelva. Undersøkelser i 2006 viste at dødeligheten dette året hadde sammenheng med nyresykdommen PKD, som forårsakes av parasitten Tetracapsuloides bryosalmonae. I 2007-2009 ble undersøkelsene av fiskebestandene i Åbjøravassdraget videreført med undersøkelser av ungfisktetthet og overvåking av sykdomssituasjonen. I 2007 ble det også gjennomført en kartlegging av fiskunger og tilgjengelig areal for produksjon av anadrom fisk i de viktigste sidevassdragene til Åelva. I 2007 og 2008 ble det også gjennomført studier av mosdyr (verter for PKD-parasitten). I tillegg til å rapportere resultatene av de gjennomførte undersøkelsene i perioden 2007- 2009, har vi i denne rapporten vurdert mulige endringer i bestanden av voksenfisk som følge av sykdomsutbrudd ved hjelp av fangststatistikk, gytefisktellinger, bestandskarakteristika hos laksen basert på analyse av skjellprøver og ved estimat av lakseinnsiget. Estimatene av lakseinnsiget er benyttet til å lage grove estimater av smoltproduksjon ut fra generell kunnskap om laksens sjøoverlevelse. Hensikten er å vurdere om redusert smoltproduksjon i vassdraget på grunn av sykdom kan sannsynliggjøres eller dokumenteres på denne måten. På grunn av den store variasjonen i livshistorie (smoltalder, sjøalder, antall gytinger) hos sjøaure vil disse vurderingene hovedsakelig fokusere på laks. I de siste tre årene (2007-2009) har det også vært utbrudd av fiskesykdommen PKD i Åelva. Andelen av årsyngel som utvikler PKD har vært svært høy nedstrøms Storåfossen. Svært lave tettheter av årsyngel og eldre ungfisk på den berørte strekningen tyder på omfattende dødelighet som følge av sykdom. Andelen av årsyngel i Åelva med PKD ovenfor Storåfossen er betydelig lavere enn lengre ned i elva, og tetthetene av ungfisk på denne strekningen tyder ikke på vesentlige bestandseffekter av PKD i denne delen av vassdraget. I Åbjøra er det ingen ting som tyder på at PKD har effekter på ungfiskbestandene. Den regulære forekomsten av PKD i Åelva nedstrøms Storåfossen utgjør et betydelig problem for fiskebestandene i området. Grunnlaget for sykdom er forekomst av mosdyr som er verter for PKD-parasitten i elva nedstrøms Åbjørvatnet, samt miljøforhold som gjør at overføringen av parasitter fra mosdyr til fisk blir effektiv og at parasitten forårsaker sykdom hos fisken (høy vanntemperatur og lav vannføring). Både bortføring av vann til kraftproduksjon og de generelt tørre og varme somrene på 2000-tallet har trolig bidratt til at parasitten, med mulig unntak av i 2005, har gitt årlige sykdomsutbrudd i Åelva fra og med 2002. Fangstene av laks i vassdraget har vært lave i de siste fire år (2006-2009). Vurderinger basert på beskatningsrater og gytefisktellinger har imidlertid vist at vassdragets gytebestandsmål med høy sannsynlighet har vært nådd i perioden, og at det således har vært tilstrekkelig gytefisk til å fullrekruttere vassdraget (samlet sett). Hovedårsaken til denne situasjonen er de strenge restriksjonene som er innført på fisket, både i sjø, men spesielt i vassdraget, som har redusert beskatningen betydelig. Estimater av lakseinnsiget til vassdraget tyder på uvanlig svake innsig av ensjøvinter laks i perioden 2006-2009. Noe av dette kan forklares med generelt svekket sjøoverlevelse. Grove analyser basert på nasjonale nivåer for sjøoverlevelse antyder imidlertid at denne forklaringen ikke er tilstrekkelig, og at smoltproduksjonen i vassdraget er svekket fra smoltåret 2005. Redusert smoltproduksjon fra 2005 og redusert innsig av smålaks fra 2006 stemmer tidsmessig med når vi forventer at PKD-dødelighet skal ha effekt. Disse estimatene er imidlertid usikre, og vi har foreløpig bare tre år med innsig av både ensjø- og tosjøvinter laks som er påvirket av eventuell redusert smoltproduksjon. Fangsten av sjøaure har blitt redusert kraftig de tre siste årene. Estimater over oppgangen av sjøaure i vassdraget basert på tellinger av oppvandrende fisk i laksetrappa i Brattfossen og gytefisktellinger nedstrøms Brattfossen tyder på at sjøaurebestanden i vassdraget i 2009 var betydelig redusert sammenliknet med perioden 1993-2006. Situasjonen i vassdraget er labil, og vi har bare hatt tre år hvor det meste av gytebestanden har bestått av fisk fra smoltårsklasser som er påvirket av sykdom. Dersom sykdomssituasjonen ikke kommer under kontroll er det å forvente at produksjonen i vassdraget vil stabilisere seg på en ny bærekapasitet som er avhengig av sykdommens langsiktige effekt og bestandsoppbyggingen i de øvre delene av vassdraget som i liten grad er påvirket av sykdom. Utviklingen i ungfiskbestandene i Åbjøra og gytefisktellinger tyder på at denne delen av vassdraget langt fra er fullrekruttert. Dokumentasjon av videre utvikling i vassdraget vil kreve undersøkelser av både sykdom, ungfiskproduksjon i hele vassdraget, oppvandring av voksen fisk og gytebestandenes størrelse.
Oppdragsgiver Åbjøra kraft, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no