Publikasjon

Tittel Smolt- og ungfiskundersøkelser i Skiensvassdraget, smoltutvandring i Skotfoss og ungfisk i Bøelva, Heddøla, Tinnåa og Bliva
Undertittel
Forfattere Hvidsten, N.A.
År 2010
Kilde NINA Rapport 556: 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2132-0
Referat

For å kartlegge ungfisktettheten i tilløpselvene til Skiensvassdraget ble det høsten 2009 gjennomført elfiske. Fire områder i hver av elvene Bøelva, Heddøla og Bliva og ett område i Tinnåa ble elfisket. Bliva ligger nedenfor Norsjø og Skotfoss, mens de andre elvene ligger ovenfor Skotfoss. Det var god tetthet av laksunger i Bliva, mens de øvrige elvene hadde lavere tetthet av laksunger. I Tinnåa, hvor det ikke settes ut laksunger, ble det bare påvist noen få laksunger. Lav tetthet av laksunger i Bøelva og Heddøla skyldes svak rekruttering. I Heddøla settes det ut sommergamle laksunger, disse er finneklipte og eldre utsatte laksunger utgjorde 66 % av alle eldre laksunger. Det forekommer således naturlig gyting i elvene ovenfor Norsjø, men utsettinger og gyting er ikke nok til å gi god tetthet av laksunger. Totalt antall smolt på utvandring ble anslått til 81 000 på bakgrunn av presmolttettheten i Bøelva, Heddøla og Bliva. Skotfossen har hatt 175 oppvandrende laks i de senere årene og dette er en for liten gytebestand. Vi foreslår at det fanges stamlaks nedenfor Skotfoss som settes i Bøelva i en forsøksperiode for deretter å måle tilslaget av tiltaket ved elfiske. Samtidig opprettholdes og økes de konsesjonsbetingete utsettingene. Planene for forbedring av trappa i Skottfoss må gjennomføres, samtidig med at økt vannslipp bør vurderes for å bedre mulighetene for oppvandring og naturlig gyting. I 2008 og 2009 ble smoltutvandringen i Skiensvassdraget ved Skotfoss forsøkt kartlagt ved hjelp av smoltfeller. Hensikten var å finne ut når smolten går ut av vassdraget for om mulig å bedre forholdene for smolten under utvandringen. Det bør slippes vann over dammen i Skotfoss når smolten går, for derved å forhindre at smolt og vinterstøinger går inn i kraftverksturbinene. Det ble ingen smoltfangst i det hele i inntaket til Skotfoss kraftverk i 2008, sannsynligvis på grunn av et stort overløp over dammen i Skotfoss. I 2009 ble det fanget smolt i perioden 18. mai til 8. juni som er noe seint på våren, men det er innafor det tidsvinduet som en kunne forvente. Flest smolt ble fanget 29. mai, det ble imidlertid bare fanget 26 smolt totalt og flere års undersøkelser er nødvendig for å bedre kunnskapen om utvandringsperioden og atferden til smolten, for å kunne optimalisere vannslipp under smoltutgangen.
Oppdragsgiver Skien kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no