Publikasjon

Tittel Naturverdi- og endringsvurderinger for utvalgte områder i Vågå og Ringsaker kommuner
Undertittel
Forfattere Erikstad, L., Stabbetorp, O.E. & Often, A.
År 2010
Kilde NINA Rapport 552: 42 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2128-3
Referat

Denne rapporten inngår i et tverrfaglig prosjekt som har som formål å øke kunnskapen om mulige endringer i jordbrukets kulturlandskap og aktørenes preferanser, verdier og prioriteringer vedrørende natur og landskap. Den inneholder beskrivelser av lokale naturverdier og naturkarakter i utvalgte testområder innen kommunene Vågå og Ringsaker i Oppland og Hedmark fylke. Naturkarakteren til et område kan defineres som ”et distinkt, gjenkjennbart og konsistent mønster av naturegenskaper som gjør et område ulikt andre”. Beskrivelsene er et ledd i å utvikle en analysemetodikk for lokale naturverdier som kan benyttes til å vurdere sannsynlige utviklingstrekk i landskapet, og å gi grunnlag for sammenligning med ulike lokale aktørers preferanse og verdiforståelse. Naturverdier inndeles ofte i en skala fra lokal til nasjonal. Alle naturverdier er imidlertid lokale i den forstand at de har en lokal forankring, selv om de er tillagt en nasjonal eller regional verdi. Lokale naturverdier er viktige for lokalsamfunnet, men deres betydning kan fort undervurderes fordi de defineres som underordnet nasjonale og regionale verdier De er avgjørende for den lokale naturkarakteren til et område, og de er viktige for lokal identitet, og ofte også en avgjørende lokal ressurs for naturopplevelse, friluftsliv og turisme. Ved vurdering av lokale naturverdier er det rimelig å legge større vekt på lokal representativitet enn lokal sjeldenhet. Lokal representativitet og naturkarakter vil oppfattes ulikt avhengig av for hvor stort område den defineres. En viktig del av planleggingsutfordringen knyttet til lokale verdier og naturkarakter er å tilpasse tiltak på en slik måte at lokale økonomiske ressurser kan utnyttes uten at lokal natur- og landskapskarakter blir negativt påvirket. Dette gjelder både plassering og utforming. Da er det behov for god kartlegging og klare målsettinger. Det er også viktig å spesifisere ”lokal verdi” bedre enn det som er vanlig i dag. Vi har derfor splittet gruppen opp i tre klasser, ”høy”, ”middels” og ”generell” lokal verdi. Vi har knyttet vurderingen av disse tre klassene til den lokale naturkarakteren på kommunalt nivå, ved bruk av generelle kriterier og med stor vekt på representativitet. Naturkarakteren kan defineres ut fra et relativt begrenset sett med egenskaper, for eksempel hentet fra de ulike skalanivåene i det nye naturtypesystemet ”Naturtyper i Norge” (NiN). Beskrivelsessystemet i NiN omfatter både landskaps- og naturtyper, men i tillegg er det også en metode for beskrivelse av variasjonen innen de definerte typene. Dette er et viktig supplement til selve klassifiseringen og av stor betydning for beskrivelse av landskaps- og naturkarakter. Det er en viktig utfordring for fremtidig naturbasert landskapsanalyse og landskapsforvaltning å øke forståelsen av sammenhengen mellom natursystemene og landskapet. NiN-systemet kan benyttes på ulike romlige skalaer og vil derfor være et viktig verktøy. Vi har benyttet områder i Vågå og gamle Nes kommune (i Ringsaker) som eksempelområder på denne formen for naturbeskrivelse. Nes har et rolig terreng med relativt beskjedne høydeforskjeller, mens Vågå har et oppbrutt terreng med store høydeforskjeller. Dette gir et mye mer komplisert landskap i Vågå enn på Nes, og også en klar forskjell i intensiteten av kulturpåvirkningen. Landskap er i en stadig endring, og det er godt dokumentert at det biologiske mangfoldet knyttet til jordbrukslandskapet slik det artet seg før modernisering, er under hardt press. Det foregår en generell gjengroing i begge områder. Beitebruken er sterkt endret både i lavlandet og i fjellet. I lavlandet ser vi at dyrkningsarealene nå utnyttes til korndyrking, mens marginale områder konverteres til skog, enten ved tilplanting eller ved naturlig gjengroing. I fjellområdene kan vi også finne den samme tendensen til økt intensivitet i arealutnyttelsen på deler av arealet, mens resten er under gjengroing.
Oppdragsgiver NFR prosjekt "Changing cultural landscapes: stakeholders` preferences.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no