Publikasjon

Tittel Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter MV Full City-forliset
Undertittel
Forfattere Lorentsen, S.-H., Bakken , V., Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Røv, N. & Winnem , A.
År 2010
Kilde NINA Rapport 548: 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2124-5
Referat

Etter forliset av MV Full City ved Langesund, Telemark den 31. juli 2009, lakk det store mengder olje ut i sjøen og mange sjøfugler ble rapportert med oljeskader i fjærdrakten. Det ble satt i gang et omfattende arbeid med å begrense skaden, registrere skadeomfang og rydde opp tilsølte områder. I regi av Kystverket er det satt i gang etterkantundersøkelser for å vurdere bl.a. det totale skadeomfanget på marint miljø etter forliset. Havforskningsinstituttet har koordineringsansvaret, og NINA har ansvaret for å vurdere effekter på sjøfugl. Denne rapporten omfatter således arbeidet som ble igangsatt for å kartlegge akutt skadeomfang og vurdere hvilke sjøfuglbestander som ble rammet. Ærfugl var den arten som tilsynelatende ble sterkest rammet og rapporten fokuserer derfor på denne. NINA ble ikke mobilisert i forbindelse med selve ulykken, og har derfor hatt svært liten innvirkning på hvordan arbeidet i akuttfasen ble gjennomført. Det ble satt i gang en rekke tiltak for å dokumentere skadeomfang og disse er omtalt under. Kartlegging / tellinger (resultater omtalt i kap. 3.1.1 og 3.2.1, konklusjoner og anbefalinger i kap. 4.1, 4.2 og 4.3.2). Resultatene fra sjøfugltellingene som ble gjennomført i ukene etter forliset hadde liten verdi for å kunne vurdere skadeomfanget på ærfugl (eller andre arter). Dette skyldes hovedsakelig at det foregikk et innsig av fugl til influensområdet gjennom hele aksjonsperioden, sannsynligvis til egnede fjærfellingslokaliteter (mytelokaliteter). Heller ikke de registreringene som ble gjort av oljeskadde fugler under disse tellingene kunne indikere noe om totalt skadeomfang da oljeskader på fugl og fordelingen av rene/tilsølte fugler i liten grad ble notert. Det var meget stor menneskelig aktivitet i hele området som ble berørt av oljen i dagene etter forliset. Denne kan ha skremt fugl inn i områder de vanligvis ikke benytter, eller inn i oljetilsølte områder. I tillegg var de gjennomførte registreringene av sjøfugl lite strukturerte, noe som gjorde det problematisk å vurdere resultatene i ettertid. En vesentlig grunn til dette var at dekningsgraden (hvilke områder som ble talt) ble mangelfullt dokumentert. Erfaringsgrunnlaget til observatørene (mange var fuglekyndige) var godt, men organiseringen var mangelfull, sannsynligvis som en følge av de kaotiske forholdene som rådde de første dagene etter selve forliset. Registrering av døde og oljeskadde individer (resultater omtalt i kap. 3.1.2 og 3.2.2, konklusjoner og anbefalinger i kap. 4.1, 4.2 og 4.3.3 og delvis 4.3.4 og 4.3.5). Det er gjennomført en samlet vurdering av alle registreringer av oljeskadde og døde ærfugler. Dette materialet viser at minimum 1301 ærfugler døde som en følge av forliset av Full City. Dette forutsetter at alle de oljetilsølte fuglene døde som en følge av tilsølingen, uavhengig av graden av tilsøling. Erfaringer fra andre oljesøl viser at ærfuglene er svært sårbare for selv små flekker med olje så dette representerer en rimelig antagelse. Dette er et minimumsanslag og sannsynligvis var antallet ærfugl som døde noe høyere. Tatt i betraktning at ærfugl er en kystbundet art, og det fokus innsamling og registrering av skadde og døde sjøfugler fikk, er nivået sannsynligvis ikke så mye høyere. Vi vil anslå at det reelle tallet på ærfugl som gikk med i forliset ligger et sted mellom 1500 og 2000 individer. Tilsvarende vurdering for andre arter enn ærfugl viser at minimum 454 fugler døde som en følge av forliset av Full City. Enkelte arter kan overleve små mengder oljeskader i fjærdrakten (f.eks. svaner, gjess, gressender og måker) så det er vanskelig å vurdere hvorvidt de som var lettere tilsølt faktisk døde av skadene. Dette representerer ca. 100 individer. Tatt i betraktning av at anslaget er et minimumstall synes det rimelig å anta at i størrelsesorden 500 individer av andre sjøfuglarter enn ærfugl strøk med som en følge av forliset av Full City. I forbindelse med aksjonen etter Full City ble det laget en modul i Artsdatabankens Artsobservasjoner der man kunne registrere oljeskadd sjøfugl. Denne ble benyttet av lokale fuglefolk og lekfolk, og det kom inn godt over 2000 registreringer av oljeskadd sjøfugl mens aksjonen stod på. Ved framtidige aksjoner av samme type vil det være nyttig å bruke tilsvarende registreringsverktøy, men det kreves noe arbeid for å utvikle en modul som vil være mer formålstjenlig. Mye dødt vilt ble innsamlet og tatt vare på men alt vilt som ble avlivet og funnet dødt de første dagene ble destruert uten at man i det hele tatt klarla arts- og alderssammensetning. Det er viktig med tanke på framtidige situasjoner at alt dødt vilt tas vare på for senere undersøkelser. Herkomst for rammede ærfugler (resultater omtalt i kap. 3.1.3.4 og 3.1.3.5, konklusjoner og anbefalinger i kap. 4.1 og delvis 4.3.4 og 4.3.5). Både post mortem-analysene av ærfugl, og analysen av ringmerkingsresultater, sannsynliggjør at det kun var lokale ærfugler som ble rammet av oljesølet etter forliset av Full City. Videre arbeid. Det vil være av stor verdi å videreføre overvåkningen av spesielt hekkebestanden av ærfugl langs Skagerrakkysten. Disse lange tidsseriene er særdeles viktige for å kunne evaluere langtidseffektene av forliset av Full City. I forbindelse med denne aksjonen ble det klart at mange av rutinene for innsamling av data sviktet, noe som var åpenbart i alle ledd; for eksempel ble døde fugler som ble samlet inn de første dagene destruert og storparten av de døde fuglene som ble samlet inn var mangelfull merket, tellingene for å fastslå skadeomfang, og registreringen av oljeskadde individer, var mangelfull organisert, og det manglet en overordnet koordinering av de forskjellige delaksjonene som ble igangsatt. Det er viktig at dette forbedres til neste gang det skjer et oljeutslipp.
Oppdragsgiver Kystverket.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no