Publikasjon

Tittel Vurdering av effekter på ål ved eventuell bygging av Håfoss kraftverk i Fjæraelva i Etne
Undertittel
Forfattere Thorstad, E.B., Larsen, B.M. & Næsje, T.F.
År 2010
Kilde NINA Rapport 529: 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2104-7
Referat

Bestanden av ål er i tilbakegang i hele Europa. Ålen er ført opp i Norsk Rødliste, kategorisert som kritisk truet. I forbindelse med søknad om konsesjon på å bygge Håfoss kraftverk i Fjæraelva i Etne kommune, Hordaland, har Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) fått pålegg fra Norges vass-drags- og energidirektorat (NVE) om undersøkelser av forekomst av ål og faglig vurdering av effektene på ål ved en eventuell utbygging. Undersøkelser er gjennomført i henhold til pålegget, og resultatene oppsummeres i denne rapporten. Undersøkelsen består av fire deler: El-fiske i tilløpselver til Rullestadvatnet og i Fjæraelva, for å undersøke mulig fore-komst av ål. Prøvefiske med ruser og teiner etter ål i Rullestadvatnet for å undersøke mulig forekomst av gulål og utvandrende blankål om høsten. Intervjuer av folk med god lokalkunnskap for om mulig å avdekke om det er obser-vert åleyngel, eller om det er fanget ål i vannet i de siste årene. Kort vurdering av mulige virkninger for ål ved en eventuell bygging av kraftverk i Fjæraelva og mulig avbøtende tiltak, basert på eksisterende litteratur. Elfiske i tilløpsbekker til Rullestadvatnet og prøvefiske med ruser og teiner i to og en halv måned om høsten i Rullestadvatnet i 2009 resulterte ikke i fangst av ål. Den eneste ålen som ble fanget i løpet av undersøkelsen var fire gulål samlet inn ved el-fiske i Fjæraelva nedenfor Håfossen, i et område der kraftverksutløpet er planlagt. Ut fra samtaler med lokalkjente personer er det klart at det har vært en bestand av ål i Rul-lestadvatnet. Det var ikke uvanlig å fange ål i vannet på 1950-1970-tallet. Fra de siste 20 årene ble det bare fortalt om fangst av én ål i Rullestadvatnet. Denne ålen ble fanget rundt år 2000 under et prøvefiske for å undersøke potensialet for næringsfiske etter ål. Åle-bestanden i Rullestadvatnet ser i dag ut til å være liten, eller kanskje til og med fraværen-de. En mulig tilbakegang i ålebestanden i Rullestadvatnet de siste 30 årene er i samsvar med den observerte tilbakegangen i ålebestanden andre steder i Sør-Norge og Europa. Det er vanskelig å vurdere hvor stor ålebestanden i Rullestadvatnet naturlig har vært, og hvor stort potensialet er for åleproduksjon hvis den felles europeiske bestanden tar seg opp igjen, for eksempel som et resultat av tiltak i EU-landene. Det er imidlertid sannsynlig at potensialet for produksjon av ål er mindre i Rullestadvatnet enn i lavereliggende og enk-lere tilgjengelige innsjøer i samme område. Rullestadvatnet kan være vanskelig tilgjengelig for ål ved at Håfossen er et vandringshemmende hinder. Basert på at det ble fanget en del ål i Rullestadvatnet tidligere, er det imidlertid klart at ål er i stand til å passere fossen. For å kunne passere Håfossen må ålen inn på land og klatre i berget eller fuktig vegetasjon. Bygging av planlagt kraftverk i Håfossen vil neppe ha stor negativ effekt på ål i Rullestad-vatnet slik situasjonen er i dag, med en tynn eller fraværende forekomst av ål. Hvis åle-bestanden generelt bygger seg opp igjen, har imidlertid kraftverket potensiale til å være ødeleggende for en ålebestand i Rullestadvatnet. Bygging av kraftverk i Håfossen kan påvirke ålens mulighet for å komme opp i Rullestad-vatnet fordi vandringen kan vanskelliggjøres ved tunnelutløpet, på strekningen mellom Rul- lestadvatnet og kraftverksutløpet på grunn av redusert vannføring, og forbi terskel ved ut-løpet av Rullestadvatnet. Tiltak kan gjennomføres både ved kraftverksutløpet og ved ters-kelen, men det er usikkert hvordan redusert vannføring på strekningen kan virke på opp-vandringen. Hvis elvestrekningen tørrlegges fullstendig, så vil dette stenge for oppvandring av ål til Rullestadvatnet. Det bør imidlertid ikke gjennomføres tiltak for å hjelpe ål opp i Rul-lestadvatnet etter en eventuell kraftutbygging uten at det gjennomføres tiltak for å minime-re dødeligheten for nedvandrende blankål gjennom kraftverket. Hvis det bygges et kraftverk i Håfossen, må dødelighet av eventuelle utvandrende blankål fra Rullestadvatnet påregnes. Dødeligheten varier mellom kraftverk, og var gjennomsnittlig 52 % for ål som gikk gjennom kraftverk i ulike publiserte undersøkelser (variasjon mellom 6 og 100 %). Dødeligheten kan generelt være størst i kraftverk med store fall og/eller i kraftverk med små og raskt roterende turbiner. Små kraftverk kan derfor også medføre stor dødelighet. Å gjennomføre tiltak for å lede fisk forbi turbinene er det sikreste i forhold til å redusere dødeligheten. De mest aktuelle tiltakene som kan vurderes ved eventuell bygging av Håfoss kraftverk er fangst og transport av ål forbi kraftverket, installasjon av et ålevenn-lig gitter i vanninntaket, eller ved å stanse kraftverket i perioden under utvandringen. Det er imidlertid både store kostnader og en del usikkerheter i forhold til gjennomføringen og ef-fekten av alle disse tiltakene. Med en så liten eller fraværende ålebestand som det synes å være i Rullestadvatnet i dag, er det ikke mulig å teste eller evaluere tiltak på stedet. Ål synes tidligere å ha vært vanlig forekommende i Fjæraelva. Siden det fremdeles finnes ål i Fjæraelva, bør det ved eventuell bygging og drift av Håfoss kraftverk tas hensyn til det-te. Gunstige tiltak vil være å sikre en drift av kraftverket gjennom året som i minst mulig grad påvirker miljøforholdene i forhold til vanntemperatur, vannføring og isforhold i elva nedenfor kraftverksutløpet. Det finnes lite kunnskap om hvordan slike effekter av kraftut-bygging kan påvirke ål, men en kan særlig tenke seg at redusert vanntemperatur, fore-komst av svært lave vannføringer og store og raske variasjoner i vannføringen kan være negativt. En omløpsventil som sikrer stabil vannføring ved eventuelle utfall av kraftverks-driften kan være et positivt tiltak både for ål, laks og ørret i elva. Ørret er ikke fokus for denne undersøkelsen. Resultatene i form av fangst av ørret under el-fisket er likevel inkludert i rapporten for eventuell senere interesse.
Oppdragsgiver Sunnhordland Kraftlag AS (SKL).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no