Publikasjon

Tittel Endring i krepsdyr- og fiskefaunaen etter kalking i syv vann i Østfold
Undertittel
Forfattere Walseng, B. & Karlsen , L.R.
År 2009
Kilde NINA Rapport 469: 47 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2039-2
Referat

Syv kalkete vann i Østfold er blitt undersøkt med hensyn til krepsdyr og fisk med tanke på å vurdere effekten av kalking. Allerede i 1998/99, det vil si ca 10 år etter kalking, hadde seks av vannene fått en krepsdyrfauna som gjenspeilte endringen i pH. Situasjonen var nesten uendret ytterligere 10 år seinere. Forsuringstolerante arter er blitt erstattet av forsuringsfølsomme arter. Daphnia longispina, Leptodora kindti og Heterocope appendiculata er planktoniske arter som indikerer en akseptabel vannkvalitet. I littoralsonen er vannloppene Ophryoxus gracilis, Alona costata, A. intermedia, Camptocercus rectirostris, Monospilus dispar, Pseudochydorus globosus samt hoppekrepsen Eucyclops macrurus tilsvarende eksempler. I Trollebergtjenn som ble kalket første gang i 1999, ble det ikke funnet noen endring i krepsdyrsammensetningen det påfølgende året. I 2007 ble det registrert flere forsuringsfølsomme arter til tross for at det ble målt pH< 5,0 på ettersommeren. Totalt ble det fanget fire arter av fisk; ørret (Salmo trutta), gjedde (Esox lucius), abbor (Perca fluviatilis) og mort (Rutilus rutilus). Abboren var mest tallrik og forekom i samtlige vann. Ørret ble fanget i tre av vannene (Trollebergtjenn, Kulevannet og Langvannet). Gjedde ble fanget i Stensvannet, Vortungen og Hølvannet, mens mort bare ble påvist i Stensvannet og Langvannet. Flest individer ble fanget i Hølvannet, Vortungen og Langvannet med blant annet 316 abbor til sammen. Lengdefordelingen tyder på at rekrutteringen er tilfredsstillende i disse vannene. I Sundvannet, Stensvannet og Kulevannet ble det fanget beskjedne mengder med fisk, men resultatene viser at fisken har overlevd og reproduserer. Basert på tilgjengelig informasjon om status før kalking kan det konkluderes med at kalkingen har vært vellykket, og bidratt til en vannkvalitet som ivaretar de fiskebestandene en kan forvente i vannene på en tilfredstillende måte.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Østfold.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no