Publikasjon

Tittel Verdi- og sårbarhetsvurdering i Børgefjell nasjonalpark
Undertittel Med spesiell fokus på utvalgte lokaliteter og utfordringer knyttet til ferdsel
Forfattere Evju, M., Hagen, D., Blumentrath , S. & Eide, N.E.
År 2010
Kilde NINA Rapport 543: 111 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2118-4
Referat

Fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag ønsker mer kunnskap for å møte utfordringene knyttet til ferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Forvaltningsplanen for nasjonalparken ble ferdigstilt i 2009 og beskriver målsettinger, retningslinjer og konkrete tiltak knyttet til ulike typer ferdsel. Fylkesmannen har påpekt behov for bedre kunnskap om naturverdier (spesielt på vegetasjon og naturtyper) og om sårbarhet spesielt i lokaliteter utsatt for mye ferdsel. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre de foreslåtte tiltakene. Friluftsliv er ikke omtalt i verneformålet for Børgefjell nasjonalpark, og det er ikke tilrettelagt med hytter eller merkete stier. I randsonene er det noe næringsvirksomhet og organisert ferdsel, og inne i parken utøves tradisjonelt friluftsliv, jakt og fiske. Reindrift er omtalt i verneformålet. Det er aktiv tamreindrift i Børgefjell nasjonalpark, med tilhørende motorisert og ikkemotorisert ferdsel. Fylkesmennene har prioritert et antall fokuslokaliteter med konkrete utfordringer knyttet til ferdsel og framtidig forvaltning. Utvalget er supplert noe undervegs basert på innspill fra oppsynspersonell. I dette prosjektet er eksisterende kunnskap om vegetasjon og planteliv sammenstilt og det er gjennomført feltundersøkelser i de fleste lokalitetene. Rapporten omfatter 14 lokaliteter. For hver lokalitet er det sammenstilt eksisterende kunnskap om ferdsel og bruk, om naturverdier og en sårbarhetsvurdering. Det er laget lokalitetskart med hovedvegetasjonstyper og arealbruksdata. I alt sju nye naturtypelokaliteter, basert på DNhåndbok 13, er kartfestet og beskrevet. Digitale kartdata er brukt for å generalisere kunnskap om naturverdier og sårbarhet til større deler av nasjonalparken. Rik berggrunn og sørskråninger indikerer økt sannsynlighet for rik vegetasjon, og basert på dette er det laget kart som framstiller potensielt rike områder. Sårbarhet varierer mye over korte avstander og kan ikke generaliseres på kart, men må vurderes i forhold til påvirkning og forventet bruk. Det er utarbeidet kart som viser dagens arealbruk knyttet til ferdsel i Børgefjell. Rapporten inneholder en vurdering av relevante forvaltningstiltak for enkeltlokaliteter og også en generell vurdering av fordeler og ulemper knyttet til slike tiltak.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no