Publikasjon

Tittel Snøuglas vandringsmønster og habitatvalg
Undertittel Årsrapport 2009
Forfattere Jacobsen, K.-O., Solheim , R., Øien , I.J. & Aarvak , T.
År 2010
Kilde NINA Rapport 561: 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2138-2
Referat

Studiet av vandringsmønsteret til satellittmerkede snøugler ble startet i 2005 som et samarbeid mellom Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Sommeren 2007 ble tre voksne, hekkende snøugler fanget i Finnmark. To hunner ble påmontert solcelledrevne satellittsendere, mens en hann ble utstyrt med batteridrevet satellittsender. De tre satellittsendermerkede snøuglene har sendt signaler som forventet også i 2009. Hannens batterisender har regelmessig sendt signaler hver niende dag, mens de solcelledrevne senderne hadde en lang dvaleperiode fra henholdsvis 30. august og 26. september 2008 til 3. april og 8. mars 2009. Vi har ikke noen indikasjoner på at snøugler hekket i Norge i 2009, men det har vært noen observasjoner i både Nord- og Sør-Norge. Vi har også gjennomført innledende møter med russiske snøugleforskere gjennom programmet for Norsk-Russisk Miljøsamarbeid. Vi har søkt om midler til å få i gang dette samarbeidet formelt, og håper å kunne gjennomføre feltarbeid og forhåpentligvis merking av snøugler i Russland i 2011.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Telemark, Norsk ornitologisk forening.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no