Publikasjon

Tittel Sørfjord vindpark vindpark, Tysfjord kommune
Undertittel Konsekvensutredning for naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O., Arnesen , G. & Johnsen , T.V.
År 2010
Kilde NINA Rapport 549: 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2125-2
Referat

Nordkraft Vind AS gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse med etablering av en vindpark i Sørjorden i Tysfjord kommune i Nordland. Norsk institutt for naturforskning (NINA), fikk i oppgave å vurdere konsekvensene på det biologiske mangfoldet i planområdet. Ecofact AS ble brukt som underleverandør for vegetasjon. Området under ett hadde middels verdi. De negative konsekvensene for vindparken ble vurdert til middels i både anleggs- og driftsfasen. De negative konsekvensene for kraftlinjen ble vurdert til middels i anleggsfasen, og liten i driftsfasen.
Oppdragsgiver Nordkraft Vind AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no