Publikasjon

Tittel Vegutbedring i Skibotndalen
Undertittel Konsekvensutredning, deltema naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O., Tømmervik, H. & Bjerke, J.W.
År 2010
Kilde NINA Rapport 610: 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2187-0
Referat

I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med å utbedre E8 i Skibotndalen, fikk NINA i oppdrag å utrede konsekvensene for naturmiljø (fauna og vegetasjon). Det er registrert med sikkerhet 164 karplantearter i plan- og influensområdene, herav 161 i Halsebakkan og 47 i veikrysset E6-E8. To truete naturtyper; ”Bekkekløft og bergvegg” og ”Sørvendt berg og rasmark” ble funnet i plan- og influensområdet. Det er funnet 2 rødlistede karplanter i influens- og nærområdene til planområdet oppe i Skibotndalen (Halsebakkan- Rovvejokka). I tillegg er det funnet 8 lavarter som er på rødlisten i Gustavsvingen (ved starten av Halsebakkan) og nede i elvekløfta (Skibotnelv: Gustavsvingen opp til Rovvejokka- Lappbruområdet). En hel rekke med sjeldne mosearter er funnet langs med Slemelva (nedenfor kulvert/bru på E8) og i omkringliggende områder ned til Skibotnelvea. Samlet vurderes derfor floraen og vegetasjonen i influensområdet å være av stor verdi, mens planområdet er av middels verdi. Det er registrert med sikkerhet 34 fuglearter og 10 pattedyrarter i planområdet mellom Halsebakkan og Rovvejohka. Av de registrerte artene er det henholdsvis 4 og 3 rødlistede fugle- og pattedyrarter. Samlet viltvekt for plan- og influensområdet er satt til 4, det vil si et område av nasjonal verdi. Den terrestriske faunaen er vurdert til å være av stor verdi i influensområdet og liten i selve planområdet. Samlet vurderes verneverdiene på strekningen til stor verdi i influensområdene, mens i planområdet er det middels verdi. Konsekvensene av planlagte tiltak er vurdert til middels negativ for anleggsfasen, og ubetydelig til liten negativ i driftsfasen. Det er registrert med sikkerhet 47 karplantearter i plan- og influensområdene i veikrysset E6- E8, og verdien her er vurdert til liten. Det er videre registrert med sikkerhet 14 fuglearter og 13 pattedyrarter i planområdet rundt krysset mellom E6 og E8 i Skibotn. Av de registrerte artene er det en rødlistet pattedyrart. Samlet viltvekt for planområdet er satt til 1, det vil si et område av lokal verdi. Samlet vurderes den terrestriske faunaen i dette planområdet å være av liten verdi. Samlet vurderes naturmiljøet rundt krysset mellom E6-E8 å være av liten verdi, og konsekvensene av en utbygging er vurdert lite negativ. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene.
Oppdragsgiver Statens vegvesen Region nord.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no