Publikasjon

Tittel Registrering av biologisk mangfold i naturområde ved Vestre Aker kirke, Oslo
Undertittel Verdivurdering i forbindelse med forslag til omregulering
Forfattere Often, A. & Bendiksen, E.
År 2010
Kilde NINA Rapport 604: 20 pp. Norsk institutt for naturforskning.
ISBN, ISSN 978-82-426-2181-8
Referat

Det aktuelle området danner i dag en sammenhengende grønnkorridor på vestsida av Vestre Aker kirke mellom Blindernveien og Sognsveien. Omsorgsbygg Oslo KF ønsker en endirng av deler av eiendommene til annet formål: nytt barnehagebygg med tilhørende uteområder, størrelse 4 avdelinger (72 barn). Oppdragets innhold har vært å kartlegge og vurdere hvorvidt dette vil få effekter for biologisk mangfold i området. Den vestligste delen av totalområdet består av edellauvskog med sommereik, alm, ask og spisslønn. Det ble funnet 101 arter av karplanter. Bortsett fra alm er ingen av disse rødlistede. Hele 31 arter, eller ca. 30 %, kan regnes som forvillede hageplanter. Den store andelen forvillede arter skyldes ganske sikkert at deler av området tidligere har vært ei gartneritomt. Noen av disse opptrer som sterke dominanter, blant annet skvallerkål i skogbunnen. De andre organismegruppene er i større grad indirekte vurdert. Området har et rikt fugleliv og har et klart potensial for et stort mangfold av særlig vedboende insekter og sopp, men dødvedmengden er foreløpig liten. Områdets største verdi per i dag er dets funksjon som grønn korridor for arter innen flere organismegrupper. Negativ effekt er sterkere knyttet til overordnete økologiske effekter og framtidspotensial enn forekomst av interessante arter eller vegetasjon på det omsøkte arealet.
Oppdragsgiver Heggelund & Koxvold AS arkitekter mnal.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no