Publikasjon

Tittel Overvåking av palsmyr
Undertittel Første 5-årsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2009
Forfattere Hofgaard, A. & Wilmann, B.
År 2010
Kilde NINA Rapport 586: 42 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2163-4
Referat

Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert av Direktoratet for naturforvaltning, med oppstart i 2004. Programmet omfatter i alt seks utvalgte overvåkingsområder fra Finnmark i nord til Dovre i sør. I denne rapporten presenteres resultater fra første gjenanalyse fem år etter førstegangsundersøkelsen i Ostojeaggi, Troms, det første etablerte overvåkingsområdet i programmet. Rapporten presenterer en kortfattet bakgrunn for behovet for overvåking av palsmyr; relevante klimadata for Ostojeaggi; overvåkingsmetoder; analyser av palsformasjoner, markslagsfordeling, teledybde og vegetasjonsfordeling; og i et vedlegg gis detaljer for klimatiske forutsetninger og endring av palsmyrer i tid og rom. Ostojeaggi et ca 6 km2 stort myrområde med palsformasjoner innen store deler av området. Palsformasjonene med dammer og erosjonsområder ble analysert i 2004 og 2009 med hensyn til størrelse, teledybde og posisjon (GPS) ved bruk av analyser langs ni permanente analyselinjer. Registreringene er grunnlaget for analyser av forandringer over tid, sammen med flybilder og fotodokumentasjon langs linjene og utvalgte palsformasjoner. Resultatene fra linjeanalysene er presentert i tabeller og figurer som visualiserer småskalafordelingen av markslag (10 variabler), bunnsjikt (6 variabler), feltsjikt (5 variabler), busksjikt (3 variabler), teledybde samt frekvens av sprekker og palshøyde. Det finnes ingen flybilder for området etter 1986, men flybilder fra dette året og 1956 indikerer relativt store forandringer på deler av myra, med tilvekst av nye, relativt store palser i perioden fram til 1986. Disse palsene er i dag enten forsvunnet eller betydelig mindre i omfang. I 2004 ble det registrert nye palsformasjoner i de samme områdene, men disse palsene var vesentlig mindre i 2009. Den samlede nedgangen i telens utbredelse fra 2004 til 2009 svarer til ca 1/6 av utbredelsen, og telenivået lå om lag 25 cm dypere i 2009. Disse endringene skyldes både endringer i regionens klima over tid og værforskjeller mellom analyseårene. Om nedgangen i telens utbredelse fortsetter i samme hastighet som registrert for perioden 2004 til 2009 uten at nydannede palser overlever over lengre tid, vil palsmyrbiotopen i Ostojeaggi være helt borte innen ca 70 år. Denne beregningen tar imidlertid ikke hensyn til en eventuell generell senking av telens posisjon i palsene som vil kunne påskynde prosessen betraktelig. Lavdominerte områder har økt på palsene fra 2004 til 2009, men bortsett fra dette er vegetasjonsendringene begrensede. Dette indikerer at palsoverflatene blitt tørrere, noe som kan tyde på en generell senking av telenivået i overvåkingsperioden. Neste analyse av området er planlagt til 2014.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no