Publikasjon

Tittel Regionvis påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander i Norge
Undertittel
Forfattere Diserud, O.H., Fiske, P. & Hindar, K.
År 2010
Kilde NINA Rapport 622: 40 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2200-6
Referat

Vi har laget en kartbasert, regional framstilling av hvordan villaksbestander (Salmo salar) er blitt påvirket av rømt oppdrettslaks i løpet av årene 1989-2009. Påvirkningen er beregnet ut fra målte andeler rømt oppdrettlaks i regionen 1989-2009, kunnskap om overlevelse og gytesuksess til oppdrettslaks i naturen, og modellering av utviklingen basert på gjennomsnittsverdier for andelen rømt oppdrettslaks og deres relative suksess i konkurranse med villaks. Modellen beregner hvor stor andel av rekruttene etter hver gyting som har villaksbakgrunn, oppdrettslaksbakgrunn, eller en blanding av de to. Vi har også beregnet trender for påvirkning av villaksbestandene fram til år 2100 for ti ulike regioner i Norge, der modellsimuleringene framskrives i ulike scenarier for prosentvis innslag av rømt oppdrettslaks: enten som observert de siste ti årene, eller som et fast innslag på 0 %, 5 % eller 10 % rømt oppdrettslaks i gytebestanden. Resultatene fra modelleringene viser at det pr 2009 har skjedd store negative endringer i andelen gytefisk med villaksbakgrunn i mange regioner av Norge, spesielt i Hordaland, og at det på lang sikt vil skje store endringer i alle regioner under forutsetning av at rømtlaksandelene i framtiden holder seg på nivå med andelene som er observert de siste ti årene. På lang sikt er det kun ett scenario som éntydig bringer utviklingen i de regionale villaksbestandene i riktig retning, og det er 0 % rømte oppdrettslaks i gytebestanden. For flere regioner haster det med å iverksette dette 0-scenariet.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no