Publikasjon

Tittel Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2010
Undertittel
Forfattere Odden, J., Mattisson , J., Strømseth , T.H., Sjulstad , K., Linnell, J. D.C., Persson , J., Nilsen, E.B. & Arnemo , J.M.
År 2010
Kilde NINA Rapport 640: 22 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2220-4
Referat

Rapporten oppsummerer aktiviteten til det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe (Scandlynx) i Norge det siste året. Rapporten er i hovedsak ment som en kort oversikt over gjennomførte aktiviteter til oppdragsgivere på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Scandlynx gjennomføres på norsk side i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Det siste året har Scandlynx drevet forskning i 3 områder, (1) Troms og Finnmark, (2) Buskerud, Telemark, Oppland og Vestfold fylker og (3) Akershus og Østfold fylker. Hovedmålsetningene til prosjektet har vært å studere gaupas predasjon på tamrein og sau, evaluere metodikken som brukes i overvåkingen av gaupe, studere gaupas interaksjoner med jerv, studere effekten av gaupe på rådyrbestander, samt studere faktorer som påvirker gaupas bestandsdynamikk.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftens utviklingsfond, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Rovviltnemnda i rovviltregion 2, Rovviltnemnda i region 8, Rovviltnemnda i region 4.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no