Publikasjon

Tittel Kraftinstallasjoner i naturområder – Effekter på turisme, friluftsliv og bruk av fritidsboliger
Undertittel En litteraturstudie
Forfattere Tangeland, T. & Aas, Ø.
År 2010
Kilde NINA Rapport 625: 27 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2204-4
Referat

Internasjonalt er det et økt fokus på fornybar- eller CO2 nøytral energi. De nærmeste tiårene forventes en omfattende oppgradering av kraftnettet i flere europeiske land. Mange landskap som har fått økt aktualitet i energisammenheng, er tradisjonelt også viktige rekreasjonsland-skap. Nettselskapene i Norge planlegger omfattende byggevirksomhet i årene som kommer for å øke overføringskapasiteten og knytte ny produksjon til kraftnettet. I den forbindelse har Stat-nett planer om å bygge flere nye 420 kV-ledninger og å spenningsoppgradere flere 300 kV-ledninger. Flere av disse prosjektene vil berøre naturområder som er viktige for andre sam-funnsinteresser som friluftsliv, turisme og fritidsboliger. Utbyggingsplanene i Hardanger har møtt kraftig motstand lokalt og har etter vært blitt et rikspolitisk tema. I mediedebatten argu-menterer motstanderne med at utbyggingen vil føre til negative effekter for reiselivet og frilufts-livet i området. Spørsmålet er hvor store effektene vil være og hvordan disse effektene vil gjøre seg gjeldende. I forbindelse med utarbeidelsen av konsekvensutredningen for temaene turisme og reiseliv på strekingen Sima – Samnanger gjennomførte NINA en kort litteraturgjennomgang. Den konklu-derte med at det var et betydelig kunnskapshull når det gjelder effekter av kraftledninger på turisme og reiseliv. Dette har resultert i at konsekvensutredningene som er utarbeidet på te-maene turisme, friluftsliv og fritidsboliger i forbindelse med de planlagte nye 420 kV-ledningene i stor grad er ekspertvurderinger om antatte effekter og er i liten grad basert på empirisk fors-king. Den empiriske plattformen som utredningene bygger på, er i stor grad hentet fra land-skapsforskningen knyttet til funksjonelle og emosjonelle egenskaper knyttet til et landskaps-rom. Målsettingen for denne rapporten er å kartlegge publiserte vitenskapelige studier og forsk-ningsrapporter som avdekker atferdsmessige og økonomiske effekter av kraftinstallasjoner på turisme, friluftsliv og på bruk av fritidsboliger. Videre søker rapporten å bruke denne kunnska-pen til å avdekke hvilke atferdsmessige effekter som kan forventes i Norge når nye kraftinstal-lasjoner skal bygges og til å gi råd om metodiske og teoretiske tilnærminger til ny kunnskaps-produksjon. Litteratur ble samlet i perioden mai til oktober 2010. En rekke kombinasjoner av søkeord for å finne litteratur ble brukt i ti litteraturdatabaser. Dette resulterte i få funn av studier som hadde undersøkt effekter av kraftinstallasjoner på rekreasjonsbruk av berørte naturområder. Kraftled-ninger skiller seg spesielt ut ved at forskning på effekter installasjonene har på andre sam-funnsinteresser er nærmest fraværende. Det meste av publiserte effektstudier har fokusert på biologiske effekter av kraftledninger. I forbindelse med utbygginger av vind- og vannkraftpro-duksjon er det gjennomført noen effektstudier i forhold til rekreasjonsinteressene. Det store flertallet av undersøkelser som er gjennomført i forbindelse med utbygginger av kraftinstalla-sjoner, kan beskrives som sporadisk forskning på preferanser og holdninger. Oppsummert viser denne forskningen blant annet: • Holdninger og preferanser varierer betydelig mellom og innen ulike segmenter av be-rørte og besøkende • Stort sett vurderes kraftinstallasjoner som negative landskapselementer, også kraftin-stallasjoner som folk ser på som ”bærekraftige” • Holdningene varierer med en rekke faktorer, herunder flere sosiodemografiske variab-le, miljøholdninger, kunnskap, aktiviteter og brukshistorikk, samt stedstilknytning • Holdningsstudiene er oftere knyttet til friluftsliv og landskapsopplevelse, og i mindre grad knyttet til turisme og fritidsboliger. -Det er mindre kunnskap om atferdsmessige responser, men de studiene som finnes indikerer at disse er ofte andre, og mindre dramatiske enn holdningsmessige respon-ser, og kan være både positive og negative • Atferdsmessige responser kan knytte seg til både faktiske endringer i landskapet og til oppfatninger eller forventninger om endringer, og dette kan medføre at det ”berørte” området sett fra brukernes side er mer omfattende enn det som fysisk sett er påvirket. Av kraftinstallasjonene er det særlig kraftledninger som fremstår som det minst utforskede om-rådet. Det er derfor et stort behov for grundigere og mer basal kunnskap om hvordan kraftled-ninger påvirker rekreasjonsgrupper i naturen. For å fremskaffe mer kunnskap er det nødvendig å gjennomføre undersøkelser som krever mer tid og ressurser enn det som normalt stilles til rådighet i forbindelse med konsekvensutredinger. Uten slike grundigere undersøkelser er det vaskelig å se for seg at usikkerheten som knytter seg til konklusjonen i konsekvensutredninge-ne av kraftledninger i forhold til friluftsliv, fritidsboliger og turisme skal bli noe mindre. I tillegg til flere empiriske studier er det også viktig å gjennomføre undersøkelser som i større grad kan si noe om faktiske effekter, dvs. årsak – virkning. Dette innebærer mer eksperimentell forsk-ningsdesign, dvs. komparative studier i tid og rom, samt manipulasjon av rammefaktorer, enn enkle case studier, dvs. enkeltstående studier som kun er foretatt i ett område en gang. Både samfunnet (brukere) og det fysiske landskapet er dynamiske enheter, som påvirkes av en rekke faktorer uavhengig av etablering av kraftinstallasjoner. I studier av virkningene av sli-ke anlegg er det helt avgjørende at en kan kontrollere og korrigere for effekten av andre forhold (confounding variables). I tillegg er det viktig at nye studier benytter eksisterende kunnskap om hva som synes å være viktige forklaringsvariable for folks holdninger, oppfatninger og atferds-messige respons på utbygging. En effektiv måte å øke kunnskapsnivået på er å gjennomføre godt planlagte etterundersøkel-ser i forbindelse med noen større utbygginger av kraftnettet for å avdekke de faktiske effektene av utbyggingene, først og fremst i områder der det er en god beskrivelse og dokumentasjon av før-situasjonen. På sikt vil dette generere en kunnskapsplattform som vil sikre mer presise konsekvensutredninger knyttet til temaene friluftsliv, turisme og fritidsboliger. Dette er også kunnskap som nettbrukere og -utbyggere kan benytte i forbindelse med planer om å bygge nye linjer både i planleggingsfasen og i forbindelse med dialogprosessene med lokalbefolkningen som blir direkte berørt og andre samfunnsaktører som reiselivsnæringen og de nasjonale fri-luftslivsinteressene.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no