Publikasjon

Tittel Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl
Undertittel Standardvilkår for for- og etterundersøkelser
Forfattere May, R., Dahl, E.L., Follestad, A., Reitan, O. & Bevanger, K.
År 2010
Kilde NINA Rapport 623: 34 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2201-3
Referat

Selv om det er meldt og omsøkt mange vindkraftprosjekter i Norge, er det i dag kun et begren-set antall av disse som er teknisk realiserbare, med bakgrunn i kapasitet i eksisterende sent-ralnett og planlagte investeringer i nettet. Med bakgrunn i planene om utbygging av vindkraft i Norge har miljømyndighetene satt fokus på mulige samlede miljøkonsekvenser av flere vind-kraftverk, både på land og til havs. For å kunne vurdere samlet belastning av vindkraftutbyg-ging på fugl er det nødvendig å definere en felles tilnærming til effektundersøkelser for alle planlagte og eksisterende vindkraftverk. Definisjonen skal anvendes for å sette standardvilkår for hvilke fuglearter man minimum skal fokusere på, samt hvilke for- og etterundersøkelser som skal gjennomføres i forbindelse med etablering av enkeltanlegg. En felles tilnærming er nødvendig for å gjøre det mulig å vurdere den samlede belastningen av vindkraftutbygging. I prosjektets kontekst er samlet belastning derfor definert som de samlede konsekvenser flere vindkraftverk har på fuglearter innenfor et gitt geografisk område. For å gjøre det mulig å gi en nærmere betraktning av den samlede belastningen, er etablering av standardvilkår til for- og etterundersøkelser for et utvalg av sårbare fuglearter et viktig vir-kemiddel. I rapporten foreslås det generelle vilkår og kriterier for å kunne identifisere sårbare fuglearter i forhold til vindkraft, samt å overvåke fugletrekk, i konsekvensutredningsfasen. Det foreslås deretter generelle vilkår for minimumskrav (metodikk, varighet, omfang og frekvens) som skal gjelde når man skal følge opp utvalgte arter i for- og etterundersøkelser for å kunne registrere eventuell samlet belastning av flere vindkraftanlegg. Innsamlede data – både grunn-lagsdata og dokumenterte virkninger – skal tilrettelegges/lagres in en nasjonal VindVilt-database for å kunne gi svar på samlet belastning. En totaloversikt med alle mulige norske arter som kan være aktuelt som sårbare fuglearter (VØK) kan standardisere identifiseringen. Oversikten bør så fall for hver art presentere en sår-barhetsindeks tilpasset Norge, hvor det angis hvor sårbar arten er ovenfor vindkraft gitt for-skjellige relevante parametre. I tillegg anbefales det å tilpasse forstyrrelsesavstander og mak-simale forflytningsavstand for definering av bufferavstand rundt tiltaket (dvs. tiltaksområdet og influensområdet) til norske forhold og inkludere flere norske arter påvirket av vindkraftutbyg-ging (blant annet sjøfugl, ender og gjess).
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no