Publikasjon

Tittel Utvikling av et påleggsregister for regulerte vassdrag
Undertittel Kravspesifikasjon for et brukervennlig og operativt saksbehandlingsverktøy
Forfattere Bremset, G.
År 2010
Kilde NINA Rapport 606: 39 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2183-2
Referat

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har satt i gang et prosjekt som skal utrede en mer optimal oppfølging av naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner. Et ledd i dette arbei-det er å utvikle et register som støtte for saksbehandlingen i miljøforvaltningen. NINA har fått i oppdrag å utvikle et operativt register for arbeid med naturforvaltningsvilkår og pålegg hjemlet i vassdragskonsesjoner. I dag foreligger det ingen oppdatert oversikt over gjelden-de pålegg og hvilke spesifikke påleggshjemler miljømyndighetene har i regulerte vassdrag. Det er flere grunner til at miljøforvaltningen har behov for å utvikle et nytt saksbehand-lingsverktøy for å følge opp naturforvaltningsvilkårene i vassdragskonsesjoner: 1. Det ligger et uutnyttet potensial for bedrete miljøforhold i regulerte vannforekomster. 2. Det har de siste årene skjedd endringer i lover og regelverk, som blant annet stiller nye og strengere miljøkrav. 3. Enkelte av dagens saksbehandlingsrutiner og saksbehandlingsverktøy kan være uhensiktsmessige og tidkrevende. 4. Det har vært og vil være en sterk økning i antall vassdragssaker fram mot 2022. 5. Det finnes ingen oppdatert, nasjonal oversikt over utsettingspålegg og andre pålegg i regulerte vassdrag. 6. Miljøforvaltningen ønsker å forenkle allmennhetens innsyn i vassdragssaker. 7. Det er behov for bedre informasjonsflyt mellom ulike forvaltningsmyndigheter Påleggsregisteret skal først og fremst være et saksbehandlingsverktøy for de aktuelle mil-jømyndighetene som i dag er DN og fylkesmennene. Ut over funksjonen som saksbehand-lingsverktøy bør det nye påleggsregisteret omfatte: Oversikt over vassdragskonsesjoner Oversikt over påleggshjemler i konsesjoner Oversikt over pålegg gitt med hjemmel i naturforvaltningsvilkår Løpende oversikt over pålagte utsettinger av fisk Forenklete varslingsrutiner for nye vassdragskonsesjoner Varslingsrutiner for manglende oppfølging av naturforvaltningsvilkår Varslingsrutiner for konsesjoner med revisjonsadgang Automatisk varsling til berørte myndigheter Ut fra kompleksiteten i vassdragsreguleringer er det naturlig at et påleggsregister har flere element som ivaretar ulike behov. Disse elementene kan være integrerte deler av et større register, eller kan være mer eller mindre uavhengige moduler i et større register. I begge tilfeller må påleggsregisteret gi oversikt over følgende element: Oversikt over påleggshjemler Oversikt over revisjonstidspunkt Pålegg om undersøkelser Pålegg om utsettinger Pålegg om andre tiltak Oversikten i påleggsregisteret gir grunnlag for en mer systematisk oppfølging av naturfor-valtningsvilkår i alle konsesjoner. For å utnytte dette bør det etableres effektive varslings-rutiner for uløste saksbehandlingsoppgaver. Et aktuelt opplegg for varslingsrutiner kan være som følger: 1. For både gamle og nye konsesjoner utarbeides det varslingskriterier. 2. Så snart kriteriene oppfylles blir det iverksatt forhåndsbestemte varslingsrutiner. 3. Varsling går til administrativt ansvarlig i form av E-post. 4. Det genereres samtidig en sak i Ephorte-systemet. 5. Utsjekking av saken skjer så snart det er gjort en vurdering av behov for oppfølging av naturforvaltningsvilkår. Utvikling og implementering av et nytt saksbehandlingssystem er både tids- og arbeidskre-vende. Det foreslås derfor at utviklingsarbeidet skjer trinnvis. Rapporten skisserer en mulig framdrift med antatt arbeidsomfang fordelt på tre utviklingstrinn; utvikling av pilotsystem, innlegging av hoveddata og supplering med historiske data.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no