Publikasjon

Tittel Faglig grunnlag for handlingsplan for klippeblåvinge Scolitantides orion
Undertittel
Forfattere Endrestøl, A.
År 2010
Kilde NINA Rapport 649: 53 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2230-3
Referat

Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av Norges mest sjeldne dagsommerfugler og tilhører glansvingene (familie Lycaenidae). Arten er varmekjær og finnes fortrinnsvis i sørvendte åpne klipper og på svaberg med høy solinnstråling, og hvor man i tillegg til nektarplanter også finner vertsplanten smørbukk Hylotelephium maximum. Klippeblåvinge fantes i Norge tidligere i et belte fra Aust-Agder via Oslo til Østfold. I dag finnes den kun i to kommuner i landet, henholdsvis Halden og Tvedestrand, og antall populasjoner er kraftig redusert siden arten først ble funnet i Norge på slutten av 1800-tallet. Den samme situasjonen ser man andre Nordiske land og i store deler av Europa for øvrig hvor arten finnes. Selv om arten i dag kun har to kjente populasjoner, er det likevel lite sannsynlig at artens totalutbredelse i Norge er fullstendig kartlagt. Flere kystnære områder kan fremdeles være aktuelle som habitat for klippeblåvinge, og utbredelsen på de kjente lokalitetene kan være større enn antatt. Målsetningen med denne handlingsplanen er å bidra til å sikre en langsiktig overlevelse av klippeblåvinge i Norge. Selv om kartleggingen fremdeles ikke er fullstendig, er det likevel klart at arten er ekstremt sårbar både i Norge og der hvor den forekommer ellers i Norden, og at det er en reell fare for at den skal dø ut fra lokaliteter hvor den i dag finnes og i verste fall på landsbasis. Klippeblåvinge er rødlistet som sterkt truet (EN) både i Norge og Sverige, og som sårbar i Finland (VU). Den er i tillegg totalfredet både i Norge og Finland. Det komplette trusselbildet er noe uklart, selv om arealendring og fragmentering nok er den trussel som på kort sikt er størst. Dette skjer som følge av både økte menneskelige inngrep og gjengroing. I tillegg kan det være en rekke andre faktorer som kan medvirke til artens tilbakegang, som for eksempel forurensing, tråkk/slitasje, innavl og klimaendringer med mer. De viktigste tiltakene for å sikre handlingsplanens målsetning vil først og fremst være å øke kunnskapen om arten i Norge samt å ivareta de kjente lokalitetene til klippeblåvinge. Dette betyr at man må øke kunnskapen om artens biologi, økologi og utbredelse gjennom kartlegging og overvåking samt å ivareta de kjente lokalitetene til klippeblåvinge gjennom aktiv skjøtsel og områdevern. De konkrete biotopforbedrende tiltakene må vurderes spesifikt ut i fra forholdene ved de enkelte lokalitetene. Klippeblåvinge er foreslått som prioritert art etter naturmangfoldslovens § 23 og § 24 om prioriterte arter.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Østfold.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no