Publikasjon

Tittel Groundwater, critical habitats, and behaviour of Atlantic salmon, brown trout and Arctic char in streams
Undertittel
Forfattere Heggenes , J., Bremset, G. & Brabrand , Å.
År 2010
Kilde NINA Rapport 654: 28 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2235-8
Referat

Rennende vann er karakterisert av turbulens, fluktuerende vannføring og temperatur, kort opp-holdstid, sedimenttransport og dynamisk elvemorfologi. Alluvialt grunnvann er mer stabilt med laminære strømningsforhold, har lengre oppholdstid, mindre temperaturvariasjon og konstant sedimentstruktur. Utstrømmende grunnvann gir en utjevning i tilsiget (basisvannføring), og skil-ler seg fra overflatevannet i temperatur, oksygeninnhold og vannkvalitet. Områder med grunn-vannstilstrømming kan i perioder føre til endret habitat og kan utgjøre refugier for elvelevende laksefisk og andre mobile organismer. En litteraturgjennomgang gir indikasjoner på at grunnvann kan være viktig for laksefisk gjen-nom 1) utjevning av temperaturforhold, 2) påvirkning av vannkvalitet (næringssalter, oksygen), mer stabil vannføring og 4) tilgang på refugier. Det er godt dokumentert at laksefisk gjennom atferdsbasert temperaturregulering benytter områder med grunnvanns for å unngå subletale vanntemperaturer, slik at fiskene opprettholder kroppstemperaturer som er energetisk gunsti-ge. Slik temperaturregulering kan oppnås gjennom kortere, vertikale forflytninger i bunnsubst-ratet, eller gjennom lengre forflytninger mellom vassdragsavsnitt. Det er observert slike at-ferdsmønstre i perioder om sommeren med høye temperaturer og lav vannføring, og likedan i perioder med isdannelse tidlig på vinteren. Det empiriske grunnlaget fra naturlige forhold varie-rer hos de ulike artene, men aktive forflytninger er trolig en generell strategi hos elvelevende laksefisk. Overgangssonen mellom overflatevann og grunnvann viser stor variasjon i tid og rom, der vannføring, tilsig og geologi i bunn, bredd og nedbørfelt har stor betydning. Det er derfor nød-vendig å gjennomføre feltbaserte studier. Viktige bestandsparametrer som valg av gyteområ-de, graving av gytegroper, eggoverlevelse og klekketidspunkt kan påvirkes av grunnvannstil-førsel. På grunn av temporal og spatial kompleksitet i grunnvannsforekomster er det en forsk-ningsmessig utfordring å gjennomføre gode felteksperimenter. Det er godt dokumentert at grunnvannstilførsel er avgjørende for gyting i innsjøhabitat. På grunn av store lokale variasjo-ner er det ikke mulig å trekke en generell konklusjon for gytehabitat i rennende vann. Det er åpenbart at grunnvann er viktig for å gi stabil vanntilstrømming gjennom året. Det er fle-re studier som viser at den hyporeiske sonen fungerer som et refugium for bunndyr i lavvanns-perioder om sommeren. Imidlertid er det dårligere kjent i hvilken grad juvenil laksefisk benytter dette habitatet om sommeren. Om vinteren er den hyporeiske sonen i hovedsak et dagrefu-gium for juvenil laksefisk. Overraskende nok er det mangel på studier på hvordan fisk og bunndyr kan benytte hyporeisk sone som refugium ved ulike typer miljøstress, som eksempel-vis ved alvorlige endringer i vannkvalitet (forsuring, kjemikalieutslipp mv.).
Oppdragsgiver Directorate for Nature Management, Trondheim, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no