Publikasjon

Tittel Bestandsovervåking og skjøtselsplan for mnemosynesommerfugl Parnassius mnemosyne
Undertittel
Forfattere Ødegaard, F., Hanssen, O. & Aagaard, K.
År 2011
Kilde NINA Rapport 676: 52 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2260-0
Referat

Mnemosynesommerfugl (Parnassius mnemosyne) er i Norge kun kjent fra sørvendte rasmarker på Vestlandet fra Sunndalen i Møre og Romsdal til Gudvangen i Sogn og Fjordane. Artens forekomst i Norge er fordelt på flere atskilte populasjoner i dette området og har således en naturlig fragmentert utbredelse. Arten er vurdert til nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter 2010 og er i Norge foreslått som prioritert art i henhold til Naturmangfoldloven. I europeiske sammenheng er arten truet eller i tilbakegang i flere av de landene der den finnes og er ført opp på Appendiks II i Bern–konvensjon for bevaring av ville dyr og planter i Europa. I Norden er arten utdød i Danmark, i sterk tilbakegang i Finland og til dels i Sverige og har sannsynligvis i dag sine største nordiske bestander i Norge på Vestlandet. En femårig handlingsplan for mnemosynesommerfugl ble iverksatt fra 2010, og har som målseting å sikre langsiktig overlevelse av arten i Norge. Det er et mål å opprettholde alle delbestander av arten gjennom å øke delbestander med høy utdøelsesrisiko ved hjelp av tiltak. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen er lagt til fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dette er den første rapporten i oppfølgingen av handlingsplanen for mnemosynesommerfugl og presenterer program for bestandsovervåking, skjøtselsbehov og resultater fra merkinggjenfangststudier i 2010. Vi har delt inn forekomstområdene til mnemosynesommerfugl i 19 forvaltningsområder som kan anses som mer eller mindre atskilte områder med ingen eller kun liten genetisk utveksling, men som innbyrdes kan ses på som kontinuerlige leveområder. Av disse finnes seks i Sunndalen, to i Tafjord, to i Eikesdalen, seks i Geiranger, to i Veitastrond og en i Aurland. Det har vært drevet bestandsovervåking av mnemosynesommerfugl i Sunndalen gjennom årlige undersøkelser i perioden 1988-2001. Siden 1988 har mer enn fire tusen individer blitt merket, 2857 hanner og 1190 hunner. Mnemosynesommerfugl i Sunndalen er derfor sannsynligvis en av de best undersøkte insektbestander i Norge. Disse undersøkelsene ble gjenopptatt i 2010 som et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen for arten. En sammenstilling av resultater fra 2010 satt i sammenheng med tidligere års registreringer rapporteres her. Totalt ble det i 2010 gjort 525 registreringer av mnemosynesommerfugl. Merkingsforsøkene viser at totalt 308 individer ble merket, mens 217 av registreringene var gjenfangster. Handlingsplanen for mnemosynesommerfugl gir unike muligheter til å videreutvikle denne overvåkingen som kan gi viktig kunnskap til nytte i forvaltning av arten, men også viktig basiskunnskap med overføringsverdi til forvaltning av andre arter med lignende livssyklus og andre arter som lever i lignende livsmiljøer. Et program for overvåking av mnemosynesommerfugl for de neste fire årene, samt forslag til videre oppfølging presenteres i rapporten.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no