Publikasjon

Tittel Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma i perioden 2008-2010
Undertittel Miljøoppfølging av gyteområder ved Svanfoss og Ertesekken
Forfattere Johnsen, S.I., Andersen, O. & Kraabøl, M.
År 2011
Kilde NINA Rapport 679: 19 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lilllehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2263-1
Referat

I den forbindelse fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag gjennomføre et miljøoppfølgingsprogram for fisk. Med anbefalinger fra tidligere konsekvensvurdering innebar dette en overvåking av tidligere registrerte gyteområder ved Svanfoss/Ertesekken i Vorma. For å vurdere om vannstandshevingen ville påvirke gyteområdene, ble det ved Svanfossen og ved Ertesekken gjennomført dykkeundersøkelser på tidligere registrerte gytelokaliteter. Dette ble gjort i hvert av årene i prøveperioden. Denne rapporten oppsummerer undersøkelsene i perioden 2008-2010. Resultatene fra våre undersøkelser gir ingen tydelig indikasjon på økt grad av sedimentasjon av leire og andre partikler i hulrom i bunnsubstratet. En eventuell nedslamming i dette området vil trolig være en langsom prosess. Videre er det store variasjoner i vannføring og sedimentasjonsgrad fra år til år. Det er derfor usikkert om eventuelle endringer i løpet av den tre år (i praksis to år, da overvannet ikke ble hevet i 2010) lange prøveperioden skyldes vannstandsøkningen ved vannføringer under 600 m3/s i perioden sept. – des., eller naturlige fluviale forhold. Vannstandsøkningen ved Svanfoss er beskjeden (ca 15-18 cm) og kun ved lav vannføring. Trolig vil en eventuell økt sedimentasjon i denne perioden vaskes vekk under flomperioder med svært stor vannføring. Men uansett kan det være behov for oppfølgende undersøkelser etter prøveperiodens slutt for å redusere faren for å forveksle effekter av naturlige prosesser med vannstandshevingens virkninger. Dagens bunnforhold er preget av grov grus og stein med betydelig innslag av sand som dekker det meste av hulrommene mellom steinene. Dersom leire sedimenteres i større grad på gyteområdene i undersøkelsesperioden, vil dette kunne tolkes som en indikasjon på en effekt av redusert vannhastighet som følge av hevingen av overvannet. Da det er et stort behov for å kartlegge om det fortsatt gyter ørret ved Svanfossen/Ertesekken, anbefales det i fremtiden å innlemme bruk av elfiskebåt på egnede oppvekstområder i dette området. Dette vil kunne gi ny verdifull informasjon vedrørende ungfisktetthet av både ørret og harr ved Svanfoss/Ertesekken.
Oppdragsgiver Glommens og Laagens brukseierforening (GLB), Glomma Kraftproduksjon AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no