Publikasjon

Tittel Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2009-2010
Undertittel
Forfattere Van Dijk, J., Hamre, Ø., May, R., Meås , R., Holmstrøm, F. & Solem, M.I.
År 2011
Kilde NINA Rapport 686: 22 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2270-9
Referat

Mål Hensikten med prosjektet som rapporteres her er å bearbeide otermateriale som samles inn i NINA og derved videreføre tidsserier som startet i 1987. Denne rapporten oppdaterer tidsseri-ene med materiale som ble mottatt i 2009 og 2010. I tillegg framviser rapporten resultatene angående kartleggingen av bestandsutbredelse og innsamlingseffektivitet i tillegg til omfang oterskade på fiskeanlegg langs kysten. Rapporten gir også statusen over PFOS analyser. Oversikt over materialet som ble journalført i 2009 og 2010. 1. Tilvekst av otermateriale i 2009 og 2010: Vi mottok materiale fra 47 otrer i 2009 og 123 otrer i 2010. Totalt er det nå registrert informasjon om 4646 otrer som døde i vill tilstand i perioden 1970-2010. 2. Dødsår: Otrene som ble registrert i 2009 og 2010 døde mellom 2001-2009/10. 3. Geografiske fordeling: Tilveksten i materialet i 2009 og 2010 var fra alle kystfylker på strekningen Hordaland-Finnmark, en oter fra Vestfold, to otrer fra Oppland, og to otrer fra Hedmark. 4. Kjønnsfordeling: I materialet som ble registrert i 2009 og 2010 og som hadde opplys-ninger om kjønn var det 71 hanner (57,3 %) og 53 hunner (42,7 %). Oppdatering av tidsserier mht antall otrer per fylke Siden midten av 1990-tallet har andelen otrer fra Vestlandet økt, mens andelen fra Nord-Norge har avtatt omtrent tilsvarende og Midt-Norges andel har vært relativt uendret. Nesten alle otre-ne kommer fra kyst- og fjordstrøk. Bestandsendringer Det er en stor usikkerhet i bestandsindeksen som baseres på innleverte, påkjørte otrer, pga at vi ikke har kontroll med innsamlingseffektiviteten og den er dermed ikke presentert i denne rapporten. Isteden framvises bestandsutbredelsen i ulike perioder og kart med forandringer i innsamlingseffektiviteten. Omfang oterskade på oppdrettsanlegg langs kysten Generelt sett vises det at få dyr blir felt etter at fellingstillatelser blir tildelt. Det kan hende at man enten lar være å rapportere tilbake til Fylkesmannen, eller at dyr ikke felles. Manglende informasjon hos Fylkemannen og utilstrekkelig oppfølging av rapporteringskrav, gjør det vans-kelig å kartlegge det reelle omfanget av felling av oter etter gitte tillatelser. Kartlegging av miljøgifter 17 leverprøver av forulykkende otrer fra Hordaland, ligger nå i Sverige for PFOS analyser. I samarbeid med Naturhistorisk museum i Stockholm skal studien sammenlikne en detaljert trend mellom 1970-2010 for oter i Sør-Sverige samt en geografisk fordeling (2005-2010) for oter i Sør-Sverige, Nord-Sverige og Sør-Norge (Hordaland). Vi forventer å motta resultatene fra PFOS analysen i løpet av våren 2011.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no