Publikasjon

Tittel Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås
Undertittel
Forfattere Follestad, A. & Lorentsen, S.-H.
År 2011
Kilde NINA Rapport 716: 28 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2303-4
Referat

Rapporten beskriver takseringsmetodikk, kriterier for valg av områder, rapporteringsrutiner og dokumentasjon av kolonier og prøvefelt. Takseringsmetodikk blir beskrevet for sjøfuglarter som kan inngå i en overvåking av hekkende sjøfugl i verneområder i Norge. Manualen omtaler ikke metoder som benyttes for fuglefjellshekkende arter, med unntak for krykkje. Rapporten bygger på arbeidet som gjennomføres gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no