Publikasjon

Tittel Ferdsel i Nordfjella sommeren 2010
Undertittel Resultater fra ferdselstelling og brukerundersøkelser
Forfattere Andersen, O., Gundersen, V. & Wold, L. C.
År 2011
Kilde NINA Rapport 703: 60 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lilllehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2290-7
Referat

Rapporten beskriver resultatene fra ferdselsundersøkelser gjennomført sommeren 2010 i Nordfjella villreinområde. Materialet er samlet inn ved hjelp av 3 ulike metoder: 1) 28 registreringskasser spredt over hele området ga til sammen 4209 spørreskjemaer som ble utfylt av de besøkende på stedet (”kasseundersøkelsen), 2) oppfølgende undersøkelse med utgangspunkt i 1976 e-postadresser samlet inn fra registreringskassene, og 3) 11 ferdseltellere som til sammen registrerte 63041 passeringer. Hensikten med denne rapporten er å gi en oversiktlig presentasjon av materia-let. For mer inngående analyser og kartpresentasjon vises til Wold m. fl. (2011). Ferdselstellerne Ferdselstellerne viser et generelt trekk ved at intensiteten tar seg suksessivt opp fra snøen smelter i slutten av juni til at ferdselen når høyeste intensitet i månedskiftet juli-august. Deretter reduseres ferdselen forholdsvis raskt til ca. 10. august. Etter denne datoen og utover høsten er det stor utfart i helgene, men ellers lite utfart. Helgeutfarten er spesiell fremtredende langs Rallarvegen, ut fra Prestholtseter og også på strekningen Finse – Geiteryggen i august – september. Kasseundersøkelsen Resultatene fra registreringskassene viser at om lag 80% av de besøkende til Nordfjella er nord-menn, mens tyskere, dansker, nederlendere og svensker utgjør til sammen 13%. Andel første-gangsbesøkende i Nordfjella var på 35%. I alt 57 % av de besøkende er på dagstur til fots, mens 33% gikk på flerdagers tur til fots. Flerdagersturen varte i gjennomsnitt 3,5 dager. Dagsturen varig-het var i gjennomsnitt på 4,6 timer. Hele 83% av de besøkende oppgir at de hovedsakelig følger merkede stier. Gjennomsnittlig størrelse på turfølget var på 3,1 personer. Kun 65 respondenter oppgir at de var med på organisert tur. Hele 61% opplyser at de overnatter i nærområdet, mens 10% av de som registrerte seg bor i tilgrensende kommuner. De besøkende er positive til enkel til-rettelegging av stier og god skilting underveis. Etterundersøkelsen I alt fikk vi inn 547 svar i etterundersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 38%. Representati-viteten vurderes å være meget god når det kjønn, aldersklasser og purismegrad, men vi finner en reduksjon på henholdsvis 16 og 20% for førstegangsbesøkende kvinner og menn i etterundersøkel-sen sammenlignet med kasseundersøkelsen. Etterundersøkelsen bekrefter og utdyper funnene fra registreringskassene. De fleste besøkende var på dagstur eller flerdagers overnatting i private hyt-ter, turisthytter eller hotell. Både nordmenn og utlendinger følger hovedsakelig merka stier i Nord-fjella, henholdsvis 86% og 93% ferdes alltid eller ofte langs merka stier. Materialet tyder på at kana-liseringseffekten er enda sterkere i skiløyper vinterstid. Vi har samlet inn og oppsummert mer enn 300 beskrivelser for hvorfor folk i noen tilfeller velger å gå utenfor sti / løyper. Mer enn ni av ti besøkende gikk fotturer, og 30% gikk på toppturer, begge typer vandring foregikk langs merka stier. Hele 18% av de besøkende bedrev fiske i Nordfjella i 2010. Resultatene viser også at 16% bedrev sykling og 16% holdt på med bærplukking. Det er fortsatt mer vanlig at de be-søkende har med seg kart, fremfor GPS. Dette gjelder hele året, både for norske og utenlandske besøkende. Tre av fire nordmenn kjente til at det var villrein i Nordfjella før de kom til området og litt over halv-parten, 55% av de utenlandske besøkende kjente til dette på forhånd. I alt 17% av nordmennene og kun et fåtall av de utenlandske besøkende hadde observert reinsdyr i løpet av 2010. For nordmen-nene var gjennomsnittlig antall observasjoner av villrein 2,5 og 2,6 for henholdsvis snødekt mark og barmark. Hele 93% av observasjonene ble gjort utenom jakt. De fleste oppholdt seg på merka sti ved observasjon av villrein, avstanden var kortere enn 100 meter i 40% av tilfellene, og i de fleste tilfeller hadde villreinen en atferd som tydet på at den hadde oppdaget observatøren. De fleste besøkende søkte informasjon om området i forkant av turen, henholdsvis 55 % og 73 % for norske og utenlandske besøkende. De vanligste informasjonskildene var hjemmesider på inter- nett, håndbøker og via venner. Mer enn 90 % rapporterte at de fikk tak i den informasjonen de trengte i forkant av turen. Den mest foretrukne måten å få informasjon på når man først var an-kommet Nordfjella var via informasjonstavler ved innfallsportene. Synet på forskjellige ferdselsrestriksjoner synes å være vanskeligere å forholde seg til, da svaral-ternativet ”vet ikke” ble hyppig brukt for alle de skisserte forvaltningsrestriksjonene/tiltakene. Like-ledes har svaralternativet ”ingen betydning” også jevnt over stor tilslutning. Likevel tyder resultatene på at ferdselsrestriksjoner vil ha effekter på om lag 40% av brukerne, enten ved at man bruker and-re områder i Nordfjella eller andre fjellområder. Det mest foretrukne informasjons- og tilretteleg-gingstiltaket for de besøkende til Nordfjella var god skilting og merking av stier. De besøkende var tilfredse med tilrettelegging, service og rekreasjonsmuligheter i Nordfjella. Ut-sagnet ”det er enkelt å finne områder der en kan være for seg selv” fikk høyest verdi blant de ti ut-sagnene knyttet til tilrettelegging og rekreasjonsmuligheter i Nordfjella. Blant utenlandske besøken-de var det mest negative utsagnet, blant åtte utsagn knyttet til beskrivelsen av et ”idealområde” at ”du møter mange andre mennesker under turen”. Dette utsagnet ble rangert som det nest mest ne-gative blant nordmenn. Det mest negative utsagnet blant nordmenn var ”det er tilrettelagte leirplas-ser med toalett, bålring, ved og søppeldunker”. Det eneste utsagnet utenlandske besøkende var signifikant mer positive til enn nordmenn var ”du kan gå i timevis uten å treffe andre mennesker”.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no