Publikasjon

Tittel Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2010
Undertittel
Forfattere Endrestøl, A. & Bengtson , R.
År 2011
Kilde NINA Rapport 735: 46 pp. Norsk institutt for naturforskning.
ISBN, ISSN 978-82-426-2322-5
Referat

Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av våre mest sjeldne dagsommerfugler. Etter revisjon av den nasjonale rødlista for arter (2010) ble klippeblåvinge vurdert som kritisk truet (CR). Situasjonen for arten er dermed ansett som mer alvorlig i 2010 enn det som var tilfellet da den forrige rødlisten ble utarbeidet i 2006. Dette skyldes at man har hatt en kraftig tilbakegang i artens utbredelsesområde i Norge, og at nyere kartlegging av gamle og potensielle lokaliteter ikke har resultert i noen nye forekomstarealer. Utover dette har de gjenværende lokalitetene i de siste årene også vært gjenstand for utviklingsplaner. Kjente og andre potensielle lokaliteter for klippeblåvinge er undersøkt i 2010, med ekstra fokus på Aust-Agder. De ulike lokalitetene er beskrevet og resultatene av undersøkelsene oppsummert. Viktige erfaringer fra kartleggingsarbeidet vedrørende artens biologi og økologi er også nevnt, og korrigerer og supplerer tidligere kartleggingsrapporter. Resultatene er hovedsakelig basert på kartlegging utført av NINA på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold. Klippeblåvinge (imagines, larver og egg) ble også i 2010 i likhet med i 2009 kun funnet i Halden (Torpbukta) og Tvedestrand (Krokvåg/Rørkil og Bastnes). Dette underbygger antagelsen om artens tilbakegang i Norge, og at populasjonsstørrelsen i landet sett under ett er svært lav. Dette på tross av at resultatene fra årets kartlegging viste en i hvert fall midlertidig god utvikling i de to kjente områdene hvor arten forekommer, og at den heller har økt utbredelsen i forhold til 2009 og kanskje tidligere år. Totalt ca. 30 voksne individer av sommerfuglen og ca. 300 egg ble funnet fordelt på de to områdene i 2010. En videre kartlegging og overvåking av arten, samt bevaring av de aktuelle lokalitetene og skjøtsel av dem, er påkrevd for å bedre kunne sikre artens overlevelse i Norge.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Østfold.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no