Publikasjon

Tittel Opplevelsesverdier i skog
Undertittel Effekter av økologisk og økonomisk informasjon
Forfattere Gundersen, V., Stange, E., Björck , M., Elsrud , O.E. & Frivold , L.H.
År 2011
Kilde NINA Rapport 739: 52 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2328-7
Referat

Hensikt: Elementer som død ved, trær i sluttfasen av livet og suksesjon etter skogbrann er viktige for biologisk mangfold i skogen, og de er godt synlige for turgåere. Vi ønsket å teste i hvilken grad publikum liker bilder av skoger med slike påfallende elementer, og teste om økologisk og / eller økonomisk informasjon i form av relevante billedtekster kan ha noen effekt på vurderingene. Metode: Vi gjennomførte en internettbasert spørreundersøkelse. Målpopulasjonen var Norges voksne befolking bosatt i de barskogdominerte fylkene i landet. Datainnsamlingen ble gjort i mars 2011. Respondentene koblet seg inn på et spørreskjema hvor de fikk se i alt 24 fargefotografier som var tatt i skog. De ble bedt om å angi hvor godt de likte skogen på hvert bilde langs en skala fra 1 til 7, der 1 betød ”liker ikke i det hele tatt” og 7 betød ”liker svært godt”. Respondentene ble delt i 9 utvalg à ca. 300 personer. Det var ingen forskjell mellom utvalgene med hensyn på bakgrunnsvariable og deres vurdering av 8 testbilder med ulike barskogmotiver. De neste 8 fotografiene viste motiver fra barskog i noen typer biologisk viktige områder. Ett av utvalgene fikk se fotografiene uten billedtekst, to fikk se dem med billedtekst i relasjon til økologi, to fikk se dem med tekst i relasjon til skogeiers privatøkonomi, to fikk se dem med begge disse to tekstene, og to av utvalgene fikk se dem med billedtekst i relasjon til samfunnsøkonomi. De siste 8 fotografiene viste motiver fra barskoger med betydelige innslag av naturlig død ved i flere nedbrytningsfaser, uten billedtekst. Her fikk fire av utvalgene versjoner der den døde veden var retusjert bort, mens fem av utvalgene fikk se originalbildene. Ett av disse fem utvalgene hadde kun fått se bilder uten billedtekst i hele undersøkelsen. Alle de åtte øvrige utvalgene hadde sett bilder med en av de fire kategoriene billedtekst tidligere i spørreskjemaet. Resultater: Fargefotos av barskog i biologisk viktige områder ble bedre likt når de var forsynt med tekster relatert til økologi enn når de ikke var forsynt med tekst. Det samme gjaldt bilder forsynt med tekst relatert til skogeiers økonomi i tillegg til den økologiske teksten. Våre tekster relatert til skogeiers økonomi alene og til samfunnsøkonomi alene hadde alt i alt ingen påviselig effekt. Utekstede fargefotos av gammel barskog med påfallende innslag av naturlig død ved ble dårligere likt enn de samme, utekstede bildene der død ved var retusjert bort. For noen av disse bildene var forskjellen mellom originale og retusjerte versjoner mindre når respondentene hadde sett bilder med økologisk tekst tidligere i spørreskjemaet. Respondentene var stort sett representative for målgruppen, men tenåringer var underrepresentert og personer med høy utdanning og/eller som brukte skog mye i fritiden var overrepresentert i samtlige utvalg. Standard feilmargin i de statistiske analysene var 5 %. Konklusjon: Skogbilder med betydelige innslag av naturlig død ved er generelt dårlig likt av befolkningen, men en kortfattet beskrivelse av den biologiske betydningen av slike elementer er nok til at slike bilder blir bedre likt. Slik er det også med bilder av brannsuksesjoner med furu. På den annen side er en kortfattet tekst ikke nok til at informasjon om skogeiers privatøkonomi skal gjøre noe utslag på hvor godt folk liker skog i biologisk viktige områder. Det samme gjelder informasjon om råstoffbehovet til treforbrukende bedrifter. Publikum synes å være mer mottakelige for økologisk enn for økonomisk informasjon når de skal vurdere bilder av skog tatt i biologisk viktige barskogområder. For å realisere de økonomiske verdiene må skogen som vises på bildene endres og det ønsker folk ikke at skal skje.
Oppdragsgiver Norskog.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no