Publikasjon

Tittel Øyfolkets fortellinger
Undertittel 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Vega
Forfattere Thomassen, J., Linnell, J., Skar , B., Risan , T., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Jerpåsen , G., Harvold , K., Næss, C., Larsen , K., Kelman , I., Bruteig, I. E. & Fageraas , K.
År 2011
Kilde NINA Rapport 653: 80 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2234-1
Referat

”Øyfolkets fortellinger” består av 4 scenariofortellinger fra hver av øykommunene Smøla, Frøya og Vega. Scenariofortellingene er basert på resultatene fra scenarioutviklingsseminarer holdt på Smøla 14.-15. mai 2008, Frøya 12.-13. mai 2009 og Vega 23.-24. september 2008, på oppfølgingsseminarer på alle øyene i mai 2010, og komplettert med en del utfyllende tilleggstekst fra NINA og NIKU. Hovedresultatene fra seminarene var en rekke miniscenarioer laget av de lokale deltakerne (se NINA-rapport 376 (Smøla), NINA-rapport 482 (Frøya) og NINA-rapport 399 (Vega)). På samme måte som nåtida ble bestemt av valg gjort i fortida, vil framtida bestemmes av valg som gjøres nå. Mye av valgene vil dreie seg om balansen mellom bruk og vern. Det er sjelden at valg fører til ”Ole Brumm-effekter” for alle, og ofte vil valg som fører til en tilstand utelukke andre tilstander. Slike avveiinger er viktig å synliggjøre på veien mot framtida. Hver av scenariofortellingene er konsentrert omkring seks hovedtema: Samfunn (befolkning og trender, utdanning, befolkningsstruktur, velstand); Næringsvirksomhet (særlig landbruk, fiske og havbruk, men gjerne også sekundærnæringer); Transport (fastlandsforbindelse eller ikke, næringstransport, privat transport); Energisituasjonen (vindmøller på land og til havs, eventuelt også andre energitema); Landskap (natur- og kulturlandskap inkl. kulturminner og kulturmiljø, fugler, dyr, økosystem, biotoper, habitater og verneområder) og Turisme (geoturisme, fisketurisme, rekreasjon, jakt og friluftsliv). Som ellers i verden er det også slik på de tre øyene at det er vanskelig å beskrive verden i svart-hvitt. Fortellingene inneholder variasjoner over mengden vern og mengden bruk og spenningen mellom nasjonale og lokale interesser og drivkrefter. Vi har forsøkt å beholde så mye som mulig av øyfolkets utforskning og betraktninger av framtidas muligheter, gitt dagens lokale forhold og trender. Utforskning av muligheter basert på selvdefinerte usikre drivere er ment å være en kreativ prosess. Det ble det da også på alle øyene, og fantasien fikk spillerom. Ettersom scenariobygging ikke baseres på prediksjoner (framskrivninger av sannsynlig utvikling basert på tidligere trender) har vi valgt å beholde mye av øyfolkets kreativitet i fortellingene, men vi har valgt å anonymisere lokale personer. Mange forhold kan inkluderes i slike scenarioer, men noe av metodikken har vært å få fram tema som opptar lokalbefolkningen. Framtida vil etter all sannsynlighet ikke være enten slik den ene eller den andre scenariofortellingen beskriver, men heller bestå av elementer hentet fra flere av fortellingene.
Oppdragsgiver Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no