Publikasjon

Tittel Forslag til overvåkingssystem for sjøørret
Undertittel
Forfattere Finstad, B., Ulvan, E. M., Jonsson, B., Ugedal, O., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A., Hindar, K., Karlsson, S., Uglem, I. & Økland, F.
År 2011
Kilde NINA Rapport 689: 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2274-7
Referat

Prosjektets formål har vært å undersøke mulighetene for, og foreslå et nasjonalt overvåkings- og rapporteringssystem for bestandsovervåkning av sjøørret. Forslaget omfatter lokaliteter, valg av livshistoriestadier, metoder og overvåkningsparametre. Forslaget er primært basert på eksisterende informasjon, allerede innsamlede data og biologiske materialer. Mangler i dagens overvåkning har blitt påpekt og supplerende aktiviteter har blitt foreslått. Forslaget til overvåkningssystem inneholder følgende elementer: • Intensiv overvåkning på få lokaliteter • Ekstensiv overvåkning på mange lokaliteter (enkle undersøkelser) • Problemrettet kunnskapsinnhenting Overvåkingsserier av fiskebestander viser stor mellomårlig variasjon, og det er ofte behov for mange års innsamling før bestandsendringer kan påvises. Vi anbefaler derfor ikke innsamling av overvåkingsdata sjeldnere enn én gang i året, og anbefaler derfor å definere ekstensiv overvåking som bruk av enklere metoder og mindre omfattende datainnsamling, i stedet for en sjeldnere datainnsamling. I begge tilfellene må det være en geografisk spredning mellom lokalitetene for å fange opp endringer i miljøet langs Norskekysten som for eksempel klimaendringer, miljøgifter og forurensninger, byttedyrtilgjengelighet og effekter av fiskeoppdrett. Et konkret forslag til overvåkingssystem for sjøørret har blitt utarbeidet på grunnlag av biologiske, metodiske og økonomiske vurderinger. Vi har tatt utgangspunkt i at det vil være nødvendig å gjøre prioriteringer innenfor begrensede økonomiske ressurser. Vi har prioritert overvåking med metoder som benyttes i overvåking av sjøørret samt noe ny metodikkuttesting. Vi anbefaler først og fremst å bruke tilgjengelige midler på å etablere overvåking med kjente metoder. Framtidig ny kunnskap om andre metoder kan endre en slik prioritering, og det er stort behov for å sette av ressurser til utprøving og testing av nye overvåkingsmetoder. Disse metodene har på sikt potensial til å bidra til effektiv og omfattende bestandsovervåking og ny kunnskap. Overvåking av sjøørret i norske vassdrag bør samordnes med overvåking av sjøørret i sjøen. Intensiv overvåking En intensiv overvåking med registrering av all opp- og nedvandrende sjøørret i samme vassdrag gir de beste overvåkingsdataene, men er en svært ressurskrevende og kostbar metode. Vi foreslår derfor å gjennomføre en slik overvåking i opp til fem vassdrag, fortrinnsvis i Imsa ved Sandnes i Rogaland, Guddalselva i Hardangerfjorden i Hordland og i Halselva ved Talvik i Finnmark, der det allerede er installert Wolf-feller nær elvemunningen og hvor all ned- og oppvandrende fisk fanges. Ved disse tre lokalitetene finnes det allerede etablerte tidsserier for overvåking av sjøørret. I tillegg foreslås det å etablere intensiv overvåking i ett vassdrag i Midt-Norge og ett vassdrag i Nordland for å skape en god geografisk spredning av overvåkingslokalitetene. Videre foreslås det å inkludere intensiv overvåking ved utvalgte sjøstasjoner, knytte denne type overvåking opp mot nasjonal lakslusovervåking og om mulig utprøving av storruser som overvåkningsmetodikk i sjøen. Konstruksjon og drift av fiskefeller som fanger all opp- og nedvandrende fisk er imidlertid så kostbart at dette bør ses i sammenheng med overvåking av andre fiskearter som ål, laks og sjørøye. Overvåking av flere fiskearter bør kombineres i samme felle slik det gjøres i Imsa, Guddalselva og Halselva. Det kan vise seg å bli urimelig kostbart å etablere flere slike totalfeller kun til overvåking av sjøørret, slik at det med begrensende økonomiske ressurser kan være bedre å bruke ressursene på å dekke flere vassdrag med en ekstensiv overvåking. Det er også en stor fordel å overvåke sjøørret i samme vassdrag hvor det foregår en tilsvarende overvåking av sjørøye og/eller laks. Kunnskap om bestandsutviklingen er lik eller avviker mellom disse artene i samme vassdrag kan være viktig i forhold til å analysere årsaker til den registrerte bestandsutviklingen. Ekstensiv overvåking Den ekstensive overvåkingen foreslås å foregå ved mange lokaliteter men med enklere metoder som for eksempel skjellprøvetaking fra sportsfiskefangster, enkel gytefisktelling, el-fiske mm. Vi anbefaler at det etableres dataserier med årlig ekstensiv overvåking. Når det gjelder valg av vassdrag bør vassdrag som har eller har hatt en god sjøørretbestand prioriteres. I tillegg bør det velges ut vassdrag med forskjellig miljøtilstand (både uberørte vassdrag og vassdrag med inngrep, forsuring mv.). Vi anbefaler at denne type overvåking inkluderes i allerede pågående overvåkingsserier for laks og sjøørret. Dette gjelder for eksempel overvåking i kalkede vassdrag. Det er også viktig ved eventuell etablering av framtidige overvåkingsserier som baseres på el-fiske at denne type registrering inkluderes. Vi foreslår at prøver fra et visst antall vassdrag (15 vassdrag) i den kommende femårsperioden analyseres. Vassdragene bør ha en geografisk spredning langs hele norskekysten. Etter en femårsperiode bør status oppsummeres, og på grunnlag av innhentede resultater utarbeides nye forslag til videre overvåking. Det er også viktig å bedre fangststatistikken for fangster av sjøørret slik at denne bedre kan brukes i overvåking av bestandene. Vi foreslår at oppstarten av dette prosjektet benyttes til å koordinere overvåkingen i en rekke vassdrag, men påpeker at det i en del tilfeller vil være behov for mer detaljerte vurderinger og utredninger av de aktuelle lokalitetene og vassdragene før et overvåkingsprogram er etablert. Forslaget vårt innebærer derfor å starte arbeidet med å etablere et overvåkingsprogram og igangsette overvåking ved en del av lokalitetene. Følgende punkter bør omfattes i denne oppstarten: 1) Videreføring av intensiv overvåking i Imsa i Rogaland, Guddalselva i Hardanger og Halselva i Finnmark. 2) Inkludere utvalgte sjøstasjoner, nasjonal lakselusovervåkning og inkludere storruser som en tilleggsmetode for overvåking av sjøørret. 3) Undersøke mulighetene for etablering/videreføring av et aktuelt overvåkingsvassdrag i Midt-Norge og i Nordland for å sikre geografisk spredning på den intensive overvåkningen. 4) Innledende overvåking ved lokaliteter i minst 15 vassdrag (ekstensiv overvåkning) med god geografisk spredning der det allerede finnes eller tidligere har vært et system for fangst eller registrering av sjøørret. Disse overvåkes årlig. 5) I vassdragene nevnt i punkt 4 benytter man el-fiske, tar skjellprøver fra sportsfiskefangster gytefisktellinger etc. En videre utvikling i dette prosjektet vil være en ytterligere intensivering av denne overvåkingsaktiviteten (spesielt på intensiv del) og kostnaden vil påregnes å øke blant annet på grunn av etablering av to ekstra overvåkingslokaliteter (feller) i Midt-Norge og Nordland.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no