Publikasjon

Tittel Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2011
Undertittel
Forfattere Brøseth, H., Tovmo, M. & Andersen, R.
År 2011
Kilde NINA Rapport 757: 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2348-5
Referat

I år ble det påvist 58 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en nedgang på 8 ynglinger i forhold til i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på antall yng-linger i de tre siste år så er det en økning fra 362 voksendyr i 2010 til 385 i 2011. Alle rovviltregionene med fastsatt nasjonalt bestandsmål for regionen ligger over bestandsmå-let i forhold til antall ynglinger av jerv, med unntak av region 3 (Oppland) som ligger under be-standsmålet for regionen som er på fire årlige ynglinger. Utviklingen av antall ynglinger i de ulike rovviltregionene viser at det er i region 3, 6 og 8 vi ser de største endringene. I disse regionene er det en nedgang på hhv. tre, tre og fem ynglinger. De andre regionene har en økning på en eller to ynglinger i forhold til fjoråret.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no