Publikasjon

Tittel Status for laksebestanden i Verdalselva
Undertittel Vurderinger av produksjonspotensial basert på ungfiskundersøkelser og bonitering
Forfattere Berger, H.M. & Bremset, G.
År 2011
Kilde NINA Rapport 684: 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2268-6
Referat

I denne rapporten vurderes eksisterende lakseproduksjon opp mot teoretisk produksjonsevne for laks i Verdalselva. Vurderingene er gjort på bakgrunn av arealfordeling av ulike habitattyper egnet for produksjon av laks i ulike deler av vassdraget. Egnetheten er vurdert ut fra kartleg-ging av bunnsubstrat. Datamaterialet er sammenstilt med resultater fra undersøkelser i perio-den 2007-2009. I analysene er lakseførende av Verdalselva delt inn i tre soner; sone I er elvestrekningen fra flomål til Østnesfossen, sone II er strekningen fra Østnesfossen til Granfossen, og sone III er strekningen oppstrøms Granfossen. Det er gode gytemuligheter for laks i alle lakseførende de-ler oppstrøms Landfald, noe som utgjør en samlet elvestrekning på om lag 45 kilometer. Det største produksjonspotensialet for laksunger er oppstrøms Granfossen. Bakgrunnen for dette er at denne sonen har de største arealene med egnete oppvekstområder for eldre laksunger. Habitatforholdene i Verdalselva har i historisk tid vært betydelig påvirket av rasepisoder og større flommer. I de siste årene er den viktigste årsaken til endring av habitatforholdene den store vinterflommen i 2006. I de siste årene har det ikke vært tilstrekkelige mengder gytefisk for å fullrekruttere vassdraget med laks. Det er vurdert at det trengs i underkant av 1 000 hunnlaks for å oppnå et gytebe-standsmål på om lag 2 egg per m2. Gytefisktellinger tilsier at mengden gytelaks har vært bety-delig lavere. Den teoretiske produksjonsevnen for laks er beregnet til å være om lag 164 000 laksesmolt (variasjonsbredde 114 000 - 214 000). Dagens smoltproduksjon er imidlertid anslått å være betydelig lavere. Basert på registrerte ungfisktettheter, samlet areal av lakseførende strekning og normal dødelighet i ungfiskstadiet er nåværende smoltproduksjon trolig i størrelsesorden 47 000 - 94 000 laksesmolt. Den lave smoltproduksjonen sammenlignet med den teoretiske produksjonsevnen skyldes tro-lig flere forhold: a. Effekter av skadeflommen i 2006 b. Effekter av tidligere flommer og ras c. Små gytebestander av laks d. Høy elvebeskatning e. Vandringsproblem i Granfossen Det ligger et betydelig ubenyttet potensial for økt lakseproduksjon oppstrøms Granfossen. Om-rådet kan i full produksjon trolig produsere i overkant av 60 000 laksesmolt. Restaurering av habitat i enkelte deler av lakseførende strekning kan også øke smoltproduksjonen.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no