Publikasjon

Tittel Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet – et hotspot-habitat
Undertittel Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II
Forfattere Wollan , A.K., Bakkestuen, V., Bjureke , K., Bratli, H., Endrestøl, A., Stabbetorp, O.E., Sverdrup-Thygeson, A. & Halvorsen , R.
År 2011
Kilde NINA Rapport 713: 89 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2300-3
Referat

Arbeidet i ARKO-delprosjektet ’Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet’ har i henhold til mandatet bestått i å beskrive, kartlegge og undersøke naturtypefigurer (polygoner) av åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet med bruk av en arealrepresentativ datainnsamlings-metode, samt å vurdere kombinasjonen av arealrepresentativ datainnsamling og romlig utbre-delsesmodellering som verktøy for kartlegging og overvåking av naturmangfold. Artsinventaret av karplanter i naturtypefigurene er dokumentert og trusselfaktorer og tilstandsvariabler er re-gistrert i henhold til NiN-systemet. Forekomster av lav, sopp og insekter er registrert med ho-vedvekt på rødlistearter og utvalgte grupper i et utvalg av naturtypefigurene. Trusselbildet er vurdert, og et forslag til overvåking er utarbeidet. Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjord-området Undersøkelsene bekrefter valget av naturtypen som hotspot-habitat. Et hundretalls (93) rød-listearter fra de undersøkte organismegruppene er registrert i naturtypen åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet under feltarbeidet (til tross for at ikke alt materialet er ferdig arts-bestemt). For mange arter er disse de eneste registrerte forekomstene i Norge. Undersøkelse-ne av insektinventaret i grunnlendt kalkrik mark i Oslofjorden underbygger påstanden om at dette er svært viktige områder for biologisk mangfold både nasjonalt og internasjonalt. Halvpar-ten av de registrerte rødlisteartene er insekter, i tillegg til at noen er registrert i Norge for første gang. 21 rødlistede lavarter er kjent fra habitatet (Norsk lavdatabase (NLD). Tallet på rødliste-de sopp er 14 (foreløpig). I alt 445 karplantearter er registrert, hvorav 28 er oppført på Rødlista fra 2010 (5 CR, 4 EN, 5 VU og 14 NT). Arealrepresentativ sampling i et heterogent univers Naturtypen åpen grunnlendt kalkmark finnes i Oslofjordområdet med svært variabel tilstedevæ-relsesfrekvens. Den forekommer hyppig på berggrunn av kambrosilurisk opprinnelse, mer spredt på andre, dog fortsatt rikere, bergarter. I områder med silikatrik berggrunn finnes natur-typen svært spredt og da oftest i tilknytning til skjellsandbanker. Utfordringene ved å samle arealrepresentativ informasjon i et heterogent univers ble håndtert ved inndeling i ruter, tilfeldig trekking av (mange) ruter for feltundersøkelser, utelatelse av ruter til feltundersøkelse etter fastlagte forhåndkriterier, og intensiv feltarbeidsinnsats. Den arealrepresentative innsamlingen av data gjør det mulig å estimere aggregerte artsmengdemål for rødlistearter og egner seg godt for å dokumentere endringer, både for selve naturtypen og for artsforekomster innenfor naturtypen. Modellering av hotspot-habitatet på finskala; 5 × 5 m gridruter Presise tilstedeværelse/fraværsdata samlet inn i felt under innsamling av arealrepresentative data, både for en naturtype og for arter i naturtypefigurer av naturtypen, ble brukt for å teste potensialet for romlig prediksjonsmodellering av naturtypen på fin lokal skala for undersøkel-sesområdene i indre Oslofjord og midtre Oslofjord/Breiangen. Utbredelsesmodelleringen av naturtypen ble gjort på to ulike måter: (1) direkte på grunnlag av naturtypedatasettene, det vil si med tilstedeværelsesobservasjonene for åpen grunnlendt kalkmark som responsvariabel; og (2) indirekte på grunnlag av et artsdatasett (for karplanter), hvor separate prediksjonsmodeller for hver av de utvalgte karplanteartene, med tilstedeværelse av arten som responsvariabel, ble brukt til å lage en felles prediksjon for naturtypen. Godt samsvar mellom kart – dvs modeller – og terreng Vi testet modellenes evne til å predikere tilstedeværelse av åpen grunnlendt kalkmark ved bruk av logistisk regresjon, det vil si ved å modellere tilstedeværelsessannsynlighet (for naturtypen) som funksjon av relativ predikert sannsynlighet for forekomst (basert på reelle fore-komst/fraværs-data fra prosjektets feltarbeid). Dette ble gjort separat for de to ulike kalkmarksmodellene i hvert område. Alle de fire modellene viste sterkt signifikante sammenhenger (20–36% av deviance i naturtypedatasettet forklart). Det er mulig å modellere sjeldent forekommende naturtyper Det metodemessige hovedfunnet i våre analyser er at det er mulig å modellere en naturtype med så lav prevalens (tilstedeværelsesfrekvens, her i rutenettet med kornstørrelse 5 m) som 0,0087 og 0,00035, henholdsvis for indre og midtre Oslofjordområde, så presist at de stedene modellen peker ut som de mest gunstige, har tilstedeværelsessannsynlighet på respektive 50% og 10%. Dette gjør det mulig å overrepresentere naturtypen inntil henholdsvis 60 og 280 ganger (50%/0,0087 ˜ 60 og 10%/0,00035 ˜ 280) i et sannsynlighetsbasert utvalg. Status og trusler: Ikke en kvadratmeter å miste! Naturtypen åpen, grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet er truet, og naturtypen har gått bety-delig ned de siste tiårene. Naturtypen forekommer som regel i tilknytning til tettbygde arealer og områder med stor menneskelig aktivitet. Nedbygging er derfor en viktig trussel, og historisk har dette redusert arealet av naturtypen på fastlandet betraktelig, i noe mindre grad også på øyene. På øyene er rekreasjon en trussel, hovedsakelig gjennom slitasje, men også gjennom tilrettelegging for friluftsliv. Spesielt på øyene er spredning av fremmede arter fra hager en stor trussel mot de stedegne artene. Dersom den forventete befolkningsøkningen i Oslo-området inntreffer, vil presset på de strandnære områdene, inklusive åpen grunnlendt kalkmark fortsette å øke. Eventuelle klimaendringer vil kunne medføre økt trussel fra fremmede arter.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no