Publikasjon

Tittel NINA Forskningsstasjon, Ims
Undertittel Årsmelding 2010
Forfattere Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M.
År 2011
Kilde NINA Rapport 764: 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (IMS).
ISBN, ISSN 978-82-426-2356-0
Referat

Året 2010 har vært nok et spennende og utfordrende år for stasjonen. Stor prosjektaktivitet og forsøk som krever større ombygninger har gitt de ansatte store utfordringer. NINA Forskningsstasjon hadde et driftsunderskudd i 2010, og stasjonen er fremdeles avhengig av det statlige driftstilskuddet på tre millioner kroner pr år og økt prosjektaktivitet. Det gjør at en kan sikre en forsvarlig drift videre og utføre nødvendige investeringer som det etter hvert er behov for. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, fanger all opp- og nedvandrende fisk. Smoltutvandringen av laks i Imsa våren 2010 var nesten på samme nivå som i 2009, men representerte nesten en tredobling i forhold til utvandringen i 2008. Det ble til sammen registrert 488 oppvandrende laks i fella høsten 2010, noe som er en liten økning i forhold til 2009. Av det totale antall oppvand-rende laks ble det registrert 22 Imsa villaks og 35 oppdrettslaks. Antall villaks har mer enn for-doblet seg sammenliknet med 2009. Antall oppdrettslaks er nesten på samme nivå som i 2008 og 2009. Antall tilbakevandrende ål til Imsavassdraget var nedslående i 2010, og omtrent på samme nivå som i 2008. Utvandringen av blankål har også hatt en tilbakegang i 2010 sammenliknet med 2009. Utviklingen og fremtiden for ålen er fremdeles usikker, da en vet lite om hvilke fak-torer som spiller inn på størrelsen av bestanden. Parasitten Anguillicoloides crassus på voksen ål i vassdraget gjør sitt til at forholdene til ål ikke er optimale. Av andre viktige ting fra aktiviteten ved NINA Forskningsstasjon, Ims i 2010 kan det kort nev-nes at - Tolv av NINAs forskningsprosjekter hadde direkte tilknytning til NINA Forskningsstasjon, Ims - Det er registrert 13 publiserte artikler og rapporter som helt eller delvis bygger på arbeider som er utført ved Forskningsstasjonen på Ims eller på materiale samlet inn fra Imsa - En doktorgradsavhandling er levert i 2010 som bygger på arbeider utført ved Forsknings-stasjonen på Ims - Månedlige veterinærkontroller av fisk i anlegget har vist at helsestatusen er god - Stryking av stamfisk startet opp i begynnelsen av oktober 2010, og det ble lagt inn rogn fra fem ulike laksestammer og to ørretstammer i anlegget - Ombygging av gytedammer til nye forsøk
Oppdragsgiver Norsk institutt for naturforskning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no