Publikasjon

Tittel Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl
Undertittel Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak
Forfattere Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T.
År 2011
Kilde NINA Rapport 733: 139 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2320-1
Referat

Denne konsekvensvurderingen inngår som et grunnleggende dokument om sjøfugl i arbeidet med en forvaltningsplan for norsk del av Nordsjøen og Skagerrak. Målet har vært å gi en faglig oppdatert og enhetlig vurdering av konsekvenser for sjøfugl av de ulike påvirkningsfaktorene som er definert i prosessen. I de fleste tilfellene har vi vurdert både dagens situasjon og et nærmere beskrevet fremtidsbilde, samt diskutert de viktigste kunnskapshullene som bør fylles for å kunne identifisere mer operasjonelle forvaltningsmål. I hvert enkelt kapittel er vurderingene presentert og diskutert i en detalj som står i forhold til kunnskapsgrunnlag og formålstjenlighet, og i de fleste tilfellene gis det også en avsluttende oppsummering av vurderingene for angjeldende sektor. Rapporten spenner svært vidt og forutsetningene for de ulike vurderingene kan vanskelig gjengis på en kortfattet måte. En direkte sammenligning av konsekvenser på tvers av de ulike påvirkningsfaktorene kan heller ikke forsvares fullt ut i alle tilfeller, bl.a. som følge av ulikheter mht. kunnskapsgrunnlag og metodisk tilnærming. Vi har derfor unnlatt å gjengi konklusjonene i sammendraget. Det er også viktig å huske at de utvalgte indikatorartene i enkelte tilfeller ikke reflekterer den fulle bredde av potensielle konsekvenser. Problemstillingen med akkumulering av plastikkpartikler i sjøfuglmager, som i dette området først og fremst synes å være et problem for havhest, er et godt eksempel på dette. Slike unntak er likevel kommentert fortløpende der det er viktig for å klargjøre grunnlaget for vurderingene. Vi bemerker også at konsekvensene for sjøfugl av hver enkelt faktor er gjort uavhengig av hverandre, selv om sjøfuglene oftest vil være utsatt for flere av disse faktorene samtidig. Under bestemte betingelser kan dette bidra til en innbyrdes forsterkning av effekter, slik at de endelige konsekvensene blir større enn summen av konsekvensene av hver faktor alene. Slike synergistiske effekter er imidlertid ikke behandlet i denne rapporten, men en generell omtale av de mest aktuelle effektene er gitt i det tilsvarende dokumentet for Norskehavet (NINA Rapport 338).
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Statens Strålevern, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oljedirektoratet, Kystverket, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no