Publikasjon

Tittel Naturbeitemark – et hotspot-habitat
Undertittel Sluttrapport under ARKO-periode II
Forfattere Bratli, H., Jordal , J.B., Stabbetorp, O.E. & Sverdrup-Thygeson, A.
År 2011
Kilde NINA Rapport 714: 85 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2301-0
Referat

Hotspot-habitatet naturbeitemark omfattes av naturtypen kulturmarkseng med hevdform beite i NiN-systemet. I prosjektet ”Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking” ARKO, som er en del av Nasjonalt program, har vi i perioden 2009 og fram til nå dokumentert utbredelse og artsmangfold av karplanter og sopp tilknyttet naturbeitemark med vekt på Sør-Norge. Typen er utbredt over hele landet, men forekomstene er ofte små, finnes spredt, og dekker samlet et lite areal. Eksisterende informasjonskilder for naturbeitemark er gjennomgått, og pr. i dag er Na-turbase eneste kilde med informasjon direkte knyttet til typen. Denne undersøkelsen har fokusert på to artsrike grupper i naturbeitemark med mange rød-listede arter: beitemarkssopp og karplanter. Eksisterende databaser med informasjon om rød-listede arter (Artskart) og lokaliteter (Naturbase) er gjennomgått og analysert. Lister over rød-listede karplanter og beitemarkssopp som forekommer i typen, er utarbeidet. Lista inneholder 104 beitemarkssopp og 85 karplantetaksa. Fordelingsmønstre er analysert og viser at beite-markssopp har viktige forekomster i oseaniske områder (Vestlandet) i tillegg til sentrale dal-strøk på Østlandet. Karplanter opptrer hyppigst i Sørøst-Norge og langs kysten på Sørlandet samt i sentrale dalstrøk på Østlandet. Det er gjennomført en omfattende kartlegging og utprøving av metoder for utvalg av overvå-kingssteder og registering av indikatorvariabler innen hver lokalitet i løpet av årene 2009 og 2010. 64 lokaliteter valgt tilfeldig fra Naturbase er kartlagt i felt etter en standard metodikk. Både beitemarkssopp, totale artslister av karplanter og relevante miljøvariabler og påvirknings-faktorer (basis- og tilstandsøkokliner) er registrert. NiN-systemet ble benyttet for avgrensing og beskrivelse av lokalitetene. Til sammen 1108 lokalitetsfunn (1 funn i 1 lokalitet) av totalt 195 sopparter ble registrert. Av disse var 57 rødlistede sopparter, og av disse igjen 56 arter med naturbeitemark som viktig levested. Til sammen 5369 lokalitetsfunn av totalt 563 karplanter ble registrert. Av disse var 36 rødlistede arter og 27 av disse har naturbeitemark som viktig leve-sted. I tillegg ble utvalgs- og registreringsmetodikk testet ut i tre storruter á 10 x 10 km i Oppdal (2) og Vågå (1) kommune sommeren 2010. Flatene ble delt i 400 ruter á 500 x 500 m og under-søkt vha flybilder for 1) sikker forekomst av naturbeitemark, sikkert manglende forekomst av naturbeitemark og 3) usikker forekomst. Flater ble trukket ut tilfeldig og tre flater i hver storrute ble undersøkt videre. Alle forekomster av naturbeitemark ble utfigurert på kart etter NiN-metodikk. I hver figur ble rødlistede beitemarkssopp, totale lister av karplanter og tilstands-økokliner registrert. Til sammen ble 50 figurer avgrenset. Til sammen 215 lokalitetsfunn (1 funn i 1 lokalitet) av totalt 65 sopparter ble registrert. Av disse var 14 rødlistede arter av beitemarks-sopp. Til sammen 2306 lokalitetsfunn av totalt 226 karplanter ble registrert. Av disse var 7 rød-listede karplanter, alle med naturbeitemark som viktig levested. Denne uttestingen er foretatt i samarbeid med et forskningsprosjekt som ser på utbredelses-modellering og sannsynlighets-basert utvalg av kulturmarkseng ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (NMH-UiO). Utvalg av lokaliteter fra Naturbase inneholder flere rødlistearter enn tilfeldig utvalg fra ruter. Alle forekomster med rødlistede arter er posisjonert vha. GPS. Status og trusler for naturbeitemark er gjennomgått, og det konkluderes med at naturtypen har gått sterkt tilbake. Manglende data gir imidlertid ingen mulighet til å kvantifisere endringer i hverken areal eller tilstand. Det er derfor et sterkt behov for et overvåkingssystem for naturbei-temark, som også bør inneholde slåttemark, slik at hele naturtypen (jf. NiN) kulturmarkseng blir inkludert. Det konkluderes med at det fortsatt er videre behov for a) forbedring av kunnskapsgrunnlaget herunder samvariasjon av arter og utbredelse, b) bedret kartfesting av naturbeitemark og c) videre uttesting av et overvåkingssystem for kulturmarkseng, både beite- og slåttetyper. Det foreslås derfor ikke et konkret overvåkingssystem, men i stedet videre arbeid med sikte på å legge fram et helhetlig system for overvåking av kulturmarkseng.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no