Publikasjon

Tittel NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2009
Undertittel
Forfattere Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M.
År 2010
Kilde NINA Rapport 605: . Norsk institutt for naturforskning (NINA), IMS.
ISBN, ISSN 978-82-426-2182-5
Referat

Året 2009 har vært nok et spennende og utfordrende år for stasjonen. Stor prosjektaktivitet og forsøk som krever større ombygninger har gitt de ansatte store utfordringer. NINA Forskningsstasjon hadde et driftsoverskudd i 2009, men stasjonen er fremdeles avheng-ig av driftstilskuddet på tre millioner kroner pr år i statsbudsjettet og økt prosjektaktivitet. Det gjør at en kan sikre en forsvarlig drift videre og utføre nødvendige investeringer som det etter hvert er behov for. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, fanger all opp- og nedvandrende fisk. Smoltutvandringen av laks lå våren 2009 på et høyere nivå enn forventet. Smoltutvandringen i Imsa i 2009 var nesten en tredobling i forhold til utvandring i 2008. Det ble til sammen registrert 454 oppvand-rende laks i fella høsten 2009, noe som er en nedgang i tilbakevandringen i forhold til 2008. Det ble registrert 9 Imsa villaks og 38 oppdrettslaks. Antall villaks har gått betraktelig ned sammenliknet med 2008. Antall oppdrettslaks er nesten på samme nivå som i 2008. Antall tilbakevandrende ål til Imsavassdraget var en positiv overraskelse i 2009, en mangedob-ling sammenlignet med de fire foregående årene. Men utviklingen og fremtiden for ålen er fremdeles usikker, da en vet lite om hvilke faktorer som spiller inn på størrelsen av bestanden. Parasitten Anguillicoloides crassus på voksen ål i vassdraget gjør sitt til at forholdene til ål ikke er optimale. Av andre viktige ting fra aktiviteten ved NINA Forskningsstasjon, Ims i 2009 kan det kort nev-nes at - Ti av NINAs forskningsprosjekter hadde direkte tilknytning til NINA Forskningsstasjon, Ims - Det er registrert sju publiserte artikler og rapporter som helt eller delvis bygger på arbeider som er utført ved Forskningsstasjonen på Ims eller på materiale samlet inn fra Imsa - Månedlige veterinærkontroller av fisk i anlegget har vist at helsestatusen er god - Stryking av stamfisk startet opp i begynnelsen av oktober 2009, og det ble lagt inn rogn fra sju ulike laksestammer og fire ørretstammer i anlegget, samt rogn fra røye - Startet ombygging av gytedammer til nye forsøk

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no