Publikasjon

Tittel Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2010
Undertittel
Forfattere Strand, R. & Finstad, B.
År 2011
Kilde NINA Rapport 758: 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2349-2
Referat

Smoltproduksjonsforsøkene ved settefiskanlegget i Talvik har pågått siden 1986. Det har vært gjennomført ulike forsøk for å forbedre produksjons- og utsettingsmetoder, undersøke utvandringsatferd, transportmetoder og stressnivå i forbindelse med utsettinger. De siste årene har vi lagt sterkere vekt på produksjonsbetingelsene i anlegget i forsøk på å forbedre skadegraden på fiske. I den forbindelse holder vi på å legge om produksjonen fra å produsere ettårig til toårig smolt. Toårig laksesmolt som ble utsatt i 2010 fikk for god vekst og smoltifiserte derfor i stor grad tidlig i andre vekstsesong og pådro seg skjelltap i desmoltifiseringsprosessen. For toårig smolt var skadegraden fremdeles for høy, og det ser ikke ut som at det har vært merkbar forbedring på 08-årgangen i forhold til 07-årgangen. Sjøvannstestene viste at laksesmolten hadde god sjøvannstoleranse ved utsetting i Altaelva i begynnelsen av juli. Imidlertid viste det seg at allerede i slutten av mai var laksesmolten sjøvannstolerant, men en del desmoltifiserte. Toårig sjøørret ble satt ut i uke 25, og målingene viste at bare 85 % regulerte godt uka før, men at all fisk regulerte godt ved utsetting. Toåring røye ble satt ut i uke 25, og 94 % av alle individene var sjøvannstilpasset ved utsetting. Laksesmolt viser stressresponser i form av ubalanse i klorid, kortisol og magnesium i blodplasma ved håndtering og transport før utsetting. Siden det er vist at håving påfører fisken et betydelig stressnivå, ble det forsøkt en fiskepumpe til å overføre fisken fra kar i anlegg til transportkar. Resultatene fra dette forsøket viste ingen forventet stressreduksjon ved bruk av fiskepumpe. Gjenfangstene av smålaks i Altaelva i 2010 var høyere enn for de tre foregående årene. Andelen små-, mellom- og storlaks har variert mye fra utsettingene i 2002 til 2007. Smålaksen har variert mellom 34 og 70 %, mens storlaksen tilsvarende mellom 20 og 63 %. Andelen mellomlaks har vært lav alle år (3 -18 %). Gjenfangstratene for anleggsprodusert smolt utsatt i Halselva og vill merket smolt fra Halselva var lave.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no