Publikasjon

Tittel Strategisk konsekvensutredning for landbasert vindkraft
Undertittel En evaluering av regionale planer for vindkraft
Forfattere May, R.
År 2011
Kilde NINA Rapport 746: 34 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2335-5
Referat

Det forligger omfattende planer om utbygging av vindkraft i Norge. Det er imidlertid ikke prob-lemfritt å bygge vindkraftanlegg, da slik etablering kan komme i konflikt med en rekke andre, viktige samfunnsinteresser, ikke minst innenfor miljøsektoren. En nasjonal plan (dvs. strategisk konsekvensutredning) for utbygging av vindkraft har ikke blitt utarbeidet for Norge. Imidlertid kan fylkeskommunene utarbeide regionale planer for å sikre en helhetlig og langsiktig vind-kraftutbygging i sin region. Regionale planer skal sørge for en overordnet og hensiktsmessig planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg i fylket eller i en region. Planene skal fokusere på å kartlegge og karakterisere konfliktpotensial, og utarbeidelse av regionale planer skal styr-ke grunnlaget for en helhetlig vurdering av søknader om konsesjon for vindkraft. Rapporten evaluerer om de regionale planene, og retningslinjene som grunnlaget til disse, er i tråd med kravene som generelt stilles for strategiske konsekvensutredninger (SKU). Evalue-ringen vurderer dermed ikke kvaliteten av selve planene, men gjenspeiler kun det som er beskrevet i dem. Strategiske konsekvensutredninger (SKU) refererer til en formell, systematisk prosess for å analysere og adressere miljøeffekter av politikk, planlegging og programmer og andre strate-giske initiativer. SKU utvider målet og prinsippene av en konsekvensutredning (KU) til mer overordnete og strategiske faser / nivåer i beslutningsprosessen når større alternativer fremde-les står åpen, og det er langt større omfang enn på prosjektnivå for å integrere miljøhensyn i utviklingsmål (blant annet kumulative effekter). Evalueringen følger metodikken slik den er pre-sentert i EU-kommisjonens SEA-direktiv (2001/42/EC), som Norge har signert: • Screening • Scoping • Miljørapport • Medvirkning • Beslutning • Overvåking av viktige miljøeffekter I tillegg er det vurdert hvordan myndighetene har lagt de regionale planene til grunn for sin saksbehandling, og det er satt ekstra fokus på fugl innenfor temaet biologisk mangfold. De viktigste konklusjoner fra evalueringen er atscreeningen, scoping, medvirkning og saksbe-handling totalt sett er godt ivaretatt i de regionale planene. I de fleste planer er det imidlertid ikke definert og sammenlignet forskjellige alternativer / scenarioer som gjenspeiler forskjellige strategier for vindkraftutbygging, inkludert den politiske og samfunnsmessige aksepten av kon-fliktnivået. Beslutningsgrunnlaget er godt med hensyn til planenes målsetninger, men mangler en vurdering av hvilke områder som bør prioriteres gitt en øvre grense på politisk ønsket vind-kraftutbygging som trengs i sammenheng med en strategisk konsekvensutredning. Mens de fleste planer på en eller annen måte har indikert kvaliteten av kunnskapsgrunnlaget og eventu-elle datamangler, har det ikke blitt satt fokus på overvåking av viktige miljøeffekter. Mulige sumvirkninger er heller ikke godt ivaretatt i planene på forskjellige skalanivåer. For hver konk-lusjon gir rapporten anbefaling på hvordan elementene kan forbedres.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no