Publikasjon

Tittel Fjellrev i Norge 2011
Undertittel Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
Forfattere Flagstad, Ø., Eide, N.E., Ulvund, K.R., Tovmo, M., Andersen, R. & Landa, A.
År 2011
Kilde NINA Rapport 767: 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2359-1
Referat

Fjellreven er Norges mest utrydningstruede pattedyr, og står oppført som kritisk truet på den norske rødlista. Til tross for fredning i 80 år har fjellreven i Norge vært i vedvarende tilbakegang, delbestander har dødd ut og store høyfjellsområder er nå uten ynglende fjellrev. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i sin nåværende form i 2003, i tilknytning til den første handlingsplanen for fjellrev. Gjennom overvåkingsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente fjellrevlokaliteter årlig. Hi med registrert aktivitet av fjellrev, og hi i nærheten av aktive hi, blir prioritert for kontroll. Ved kontroll registreres aktivitet og yngling (både fjellrev og rødrev). Funn av ferske ekskrementer, hår eller annet egnet biologisk materiale blir samlet inn for DNA-analyse med tanke på å bestemme art (fjellrev/rødrev), haplotype (eventuell farmrevopprinnelse) og individbestemmelse. Det ble i 2011 registrert totalt 40 fjellrevynglinger (38 dokumenterte og 2 antatte) i Norge, som er en formidabel økning fra 0 i 2009 og 16 i 2010. Ynglingene fordeler seg i de ulike fjellområdene som følger: Finse (1), Snøhetta (11), Knutshø (1), Sylane (1), Børgefjell (9 + 2), Saltfjellet (5), Indre Troms (2), Reisa Nord (3), Ifjordfjellet (1), Varangerhalvøya (4). Den eksepsjonelt gode mattilgangen med toppår i lemenbestandene i samtlige fjellområder har bidratt til de rekordmange ynglingene, som er nær dobbelt så mange som ved forrige rekordår i 2005, da det ble registrert 21 ynglinger. Utsetting av fjellrevvalper fra Avlsprogrammet har gitt en reetablering av bestanden i Snøhetta, og vellykkede ynglinger i områder der det ikke har vært kjente fjellrevynglinger på opptil flere tiår – som Sylane, Knutshø og Finse – bærer bud om en betydelig styrket bestand sammenlignet med bare få år tilbake. I Snøhetta må vi trolig tilbake på 1960-tallet for å ha sett tilsvarende, mens det nordover er sammenlignbart med situasjonen i 1985 da det også var et markert toppår over store deler av landet. Antallet valper observert er også formidabelt, med en sannsynlig valpeproduksjon på godt og vel 300 individer. I motsetning til forrige lementopp i 2008 da smågnagerbestandene i mange områder krasjet tidlig på sommeren, var det i 2011 relativt god tilgang til smågnagere gjennom sommeren og høsten, spesielt i Finnmark. Det er derfor grunn til å håpe på en god valpeoverlevelse, også i de områdene der man ikke har støtteforing, og at årets valpeproduksjon bidrar til ytterligere styrking av voksenbestanden av fjellrev i Norge. I forhold til bestandsstørrelse nådde man også en milepel i 2011. Ved å kombinere yngleregistreringen og antall individer registrert fra DNA, er det dokumentert en voksenbestand på minimum 93 individer før yngling i 2011. Med det har den reelle voksenbestanden ganske sikkert passert 100 individer på landsbasis. Dette er dobbelt så mange som den anslåtte bestanden på ca 50 individer, som er det estimatet vi har hatt over flere år. Mens bestanden sør i landet har vokst jevnt og trutt siden 2007, i takt med vellykket utsetting og god overlevelse for revene fra avlsprogrammet, har de nordlige delbestandene hatt en motsatt bestandsutvikling. I 2011 er bestandsutviklingen positiv også i nord. Det bør nevnes at enkelte fjellområder også har betydelig økning i aktiviteten av rødrev, med flere dokumenterte ynglinger. I fjellområdene i Nord-Trøndelag kan det se ut til at rødreven har tatt over helt. Enkelte områder i Finnmark har også markert høyere aktivitet av rødrev. Likevel, dersom smågnagerforekomstene ikke krasjer tidlig på vinteren 2011/2012, er det god grunn til å anta ytterligere tilvekst til voksenbestanden av fjellrev gjennom god vinteroverlevelse på årets fjellrevvalper. Dette gjelder særlig i Finnmark hvor smågnager-bestanden trolig bare var i oppgang i 2011. En kald og stabil vinter kan gi gode forhold for fjellreven her, også i 2012. I de sørlige delbestandene har vi de siste årene sett flere eksempler på utveksling av individer mellom Snøhettaområdet og Helags på svensk side av grensen, og i år ble det gjort flere observasjoner av fjellrev utsatt i Junkeren/Saltfjellet i Vindelfjällen i Sverige. Flere av immigrantene har ynglet i sin nye bestand. Lengst nord er det imidlertid store geografiske avstander mellom potensielle kjernebestander, og flere av disse bestandene er pr i dag svært små med yngling i kun 1-4 fjellrevhi. En fungerende metapopulasjon med utveksling av rever mellom delbestandene er helt essensielt for å oppnå en bærekraftig bestand av fjellrev på lang sikt.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no