Publikasjon

Tittel Forslag til kategorisering av laksebestander som er påvirket av rømt oppdrettslaks
Undertittel
Forfattere Diserud, O.H., Fiske, P. & Hindar, K.
År 2012
Kilde NINA Rapport 782: 32 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2377-5
Referat

Vi har laget en modellbasert analyse av hvordan villaksbestander (Salmo salar) er blitt påvirket av rømt oppdrettslaks i løpet av årene 1989-2009, og et forslag til trusselkategorisering på grunnlag av den modellbaserte analysen. Påvirkningen er beregnet ut fra registrerte andeler rømt oppdrettslaks i elvene i perioden 1989-2009, kunnskap om gytesuksess til oppdrettslaks i naturen, og modellering av utviklingen basert på gjennomsnittsverdier for andelen rømt oppdrettslaks og deres relative suksess i konkurranse med villaks. Modellen beregner hvor stor andel av rekruttene etter hver gyting som har villaksbakgrunn, oppdrettslaksbakgrunn, eller en blanding av de to. Modellberegningene viser at andelen gytefisk med villaksbakgrunn er redusert i mange elver Norge, blant de 99 elvene som er kategorisert. Det fins spesielt utsatte bestander i alle regioner, særlig i Hordaland og Troms. Flest lite påvirkete bestander fins på Jæren, i Trondheimsfjorden og i Finnmark. I typiske oppdrettsområder ser det ut til at smålakselver (med liten vannføring) er mindre påvirket av rømt oppdrettslaks enn større vassdrag.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no