Publikasjon

Tittel Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2011
Undertittel
Forfattere Reitan, O.
År 2012
Kilde NINA Rapport 790: 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2385-0
Referat

Denne rapporten presenterer søkene gjort etter døde fugler i Smøla vindpark i 2011, og funn-resultatene, og sammenlikner disse med årene 2006-2010. Søkeinnsatsen var i 2006-2010 systematisk, med samme metode brukt og samme innsats hver uke gjennom hele året. Funnresultatene kunne dermed sammenliknes mellom år, årstider, måneder og ulike deler av vindparken og enkeltturbiner. Dataene kunne brukes til å beregne gjennomsnittlig antall døde fugler som ble funnet hvert år, og gjøre det mulig å estimere totalt antall som dør/kolliderer med turbiner av flere arter. Disse dataene er derfor et godt sammen-likningsgrunnlag for seinere år. Å søke etter døde fugler, lokalisere og registrere dem ved en vindturbin er første skritt for å kunne estimere virkelige kollisjonsrater i en vindpark. I tillegg er det flere usikkerhetsfaktorer og feilkilder som påvirker hvor lenge en død fugl er til stede og dermed kan søkes. Det er flere metoder som kan brukes, deriblant flere tilnærminger ved bruk av hund. I Smøla vindpark er det valgt å bruke en fjærsøkshund, som er utdannet til å være mest mulig effektiv til å søke, finne og markere fjær og andre rester etter døde fugler. Det ble i 2006-2010 brukt to hunder med meget gode søksegenskaper i Smøla vindpark. I 2011 er den beste av disse hundene, riesenschnauzeren Luna, blitt brukt på alle søkene. Søkemotivasjonen til Luna har vært meget god på de aller fleste turbinsøkene i 2011, som medfører at søkeresultatene fra Smøla vind-park er så sikre som man per i dag kan være. I 2011 ble det utført søk ved alle turbinene fem ganger, tre ganger om våren (5.-7. april, 29. april – 1. mai, og 26.-28. mai) og to ganger om høsten (12.-15. september og 21.-22. novem-ber). På våren ble det gjort totalt 203 turbinsøk i april-mai 2011. I hvert av de foregående årene varierte totalt antall enkeltturbinsøk i vårperioden mars-15. juni mellom 359 og 473. Om høsten ble det gjort 136 enkeltturbinsøk i 2011, ca 60 % av det som er gjort hvert av de tidligere årene i månedene september-oktober. Ved alle søk i 2011 ble samtlige 68 vindturbiner søkt i løpet av tre dager. Rutinene hver søkedag, ved hver turbin og ved funn av død fugl var identisk med 2006-2010. Alle fugler som blir funnet er innsamlet i sin helhet, og seinere obdusert av veteri-nær. Alle funn av ørner blir meldt til Statkraft på funndagen. Totalt ble det i 2011 registrert 15 døde fugler under vindturbiner, 10 døde i mars-mai og fem i juli-november. Det ble funnet fire døde havørner, under fire ulike turbiner. To ble funnet som kollisjonsofre i mars-april, og to hadde kollidert i august-september. En havørn var 8 år, en var to år, de to andre ubestemte (1 voksen og 1 ungfugl). Utenom havørnene ble det funnet 6 andre arter; 3 liryper, 3 kråker, 2 steinskvett, og 1 hver av grågås, heilo og gråsisik. Alle funnene, unntatt 1 havørn, hadde ligget maksimalt 3 uker før funn. Sammenliknet med 2006-2010 var det få funn i vindparken i 2011. Dette var tilfelle enten man ser på året totalt eller vårperioden. Data fra 2011 antyder dermed at fugler forsvinner raskere etter dødsfall enn antatt i BirdWind. Antall funn synes derfor å være avhengig av søkeinnsat-sen opp til mellom ca 900 turbinsøk hvert år, og at en høy søkeinnsats særlig i sårbare perio-der i april-mai er nødvendig for å øke sikkerheten i resultatene. Det er nødvendig med gode rutiner ved alle funn av døde havørner og andre mulige sårbare fuglearter.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no