Publikasjon

Tittel Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking
Undertittel
Forfattere Lauknes , T.R., Larsen , Y., Høgda , K.A., Tømmervik, H. & Hofgaard, A.
År 2012
Kilde NINA Rapport 803: 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2398-0
Referat

Et fjernmålingsbasert pilotstudium som bruker flybilder, satellittbilder med høy romlig oppløsning og syntetisk aperture radar data viser at slike data er anvendelige for å overvåke palsmyr i Nord-Norge. Bruk av fly- og satellittbilder med høy romlig oppløsning viste endringer i palsmyrene som for eksempel reduksjon i palsformasjoner og økt vannareal (tjern og pøler). Nye palser lot seg detektere, men disse kan lett bli forvekslet med myr dominert av starr (Carex spp.) og myrullarter (Eriophorum spp.). Vi trenger nye multispektrale opptak for bedre kartlegging av denne type pals. En egnethetsstudie av radarinterferometri (InSAR) av syntetisk aperture radarbilder (SAR) viste at ALOS PALSAR (L-band) var bedre egnet enn ENVISAT ASAR (C-band) til å kartlegge bevegelser i palsmyra, men på grunn av et begrenset antall bilder til disposisjon kan det ikke trekkes endelige konklusjoner. Bruk av radarbasert interferometri (InSAR) er lovende og kan trolig brukes over større geografiske områder for å påvise hvordan palsmyrene endres. Vi foreslår et oppfølgende studium som omfatter C-, L- og X band InSAR, samt videre utvikling av metodikk der bruk av flybilder og optiske (multispektrale) satellittbilder inngår. Vi har i diskusjonen også behandlet andre overvåkingsmuligheter som laserskanning og avansert sensorteknologi.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no