Publikasjon

Tittel Børøya industriområde, Hadsel kommune
Undertittel Konsekvensutredning for naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W.
År 2012
Kilde NINA Rapport 772: 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2366-9
Referat

Barlindhaug Consult AS gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse med å utvikle Børøya i Hadsel kommune, Nordland, til industriområde. Norsk institutt for naturforskning (NINA), fikk i oppgave å vurdere konsekvensene på det biologiske mangfoldet i planområdet. Samlet vurderes verneverdiene i planområdet til litt under middels. Omfanget av utbyggings-planene er vurdert til litt under middels negativt. Som et resultat av dette er konsekvensene satt til liten til middels negativ. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene noe.
Oppdragsgiver Barlindhaug Consult AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no