Publikasjon

Tittel Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2011
Undertittel
Forfattere Jacobsen, K.-O., Øien , I.J., Solheim , R. & Aarvak , T.
År 2012
Kilde NINA Rapport 813: 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2408-6
Referat

Snøugleprosjektet ble startet i 2005, og er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF). 2011 ble det beste hekkeåret for snøugle i Fennoskandia som er registrert siden 1978. Prosjektet har oversikt over 42 reirfunn i Norge, og 12 voksne hekkende snøugler ble fanget i Finnmark og Troms. Ni av fuglene ble påmontert batteridrevne satellittsendere, mens tre fikk solcelledrevne satellittsendere. Det ble samlet inn mye viktig informasjon om snøuglenes hek-kebiologi, og ny kunnskap og tidligere ukjente aspekter er avdekket. Flere av snøuglene som ble utstyrt med satellittsender har i 2011-2012 overvintret på Kolahalvøya i Russland.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Telemark, Norsk ornitologisk forening, Fylkesmannen i Hordaland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no